ร่างแผนปฏิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศ พ.ศ.2558 - 2560

วันที่ 26 มกราคม 2558 เข้าร่วมประชุม "ร่างแผนปฎิบัติการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่มีศักยภาพของประเทศ พ.ศ.2558-2560 โดยกรมการท่องเที่ยว และ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นเวทีประชุมกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง มีผู้ให้ความร่วมมือเข้าประชุมเต็มจำนวน หลังจากรับฟังการนำเสนอผลที่ได้จากเจ้าของโครงการ มีผู้ร่วมแสดงความคิดเห็นหลากหลาย แต่จบเรื่องที่เรื่องคน ทั้งหมดที่กล่าวอยู่ที่คนทั้งสิ้น ถ้าคนที่เกี่ยวข้องไม่เข้าใจในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยวอย่างแท้จริง ผู้นำชุมชน และผู้เกี่ยวข้องในแหล่งท่องเที่ยวขาดจิตสำนึก ขาดทัศนคติ และจิตวิญญาณที่ดี ก็จะไม่สามารถทำให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวมีศักยภาพได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การบริหารจัดการการท่องเที่ยวความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ดีมากๆๆ เลยค่ะ