บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


บทคัดย่อ

ชื่อเรื่องที่ศึกษา:ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย

กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโฮ่ง

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงรายเขต 2

ชื่อผู้ศึกษา: นางปัทมาแสนเมธา

ปีการศึกษา:2556


การศึกษา เรื่อง ผลการใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโฮ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อน – หลังการเรียน โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่องภูมิศาสตร์ประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโฮ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556จำนวน 19 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1)บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น16เล่ม 2)แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย จำนวน 30ข้อ30คะแนน เป็นแบบเลือกตอบ 4ตัวเลือก 4)แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

วิเคราะห์ข้อมูลโดยนำข้อมูลที่รวบรวมได้จากจากการตอบคำถาม และการทำแบบทดสอบย่อยหลังเรียนท้ายเล่มในบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6ซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น16เล่ม (E 1)ข้อมูลจากการทำแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียน จำนวน 30ข้อ(E2)และข้อมูลจากการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนมาวิเคราะห์หาร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แล้วเทียบกับเกณฑ์

ผลการศึกษาพบว่า

1.บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโฮ่ง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 มีประสิทธิภาพ เท่ากับ88.07/86.67 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดคือ 80/80และเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้

2.ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หลังการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 สูงกว่าก่อนเรียน โดยหลังเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 26.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 1.48 และก่อนเรียนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 15.74ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 4.39มีคะแนนพัฒนาการ เฉลี่ยเท่ากับ 10.26โดยภาพรวมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนดีขึ้นคิดเป็นร้อยละ34.21

3.นักเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านโฮ่ง มีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง ภูมิศาสตร์ประเทศไทยกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรมสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด( = 4.92, = 0.39)เมื่อพิจารณาข้อรายการ พบว่านักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อรายการ

คำสำคัญ (Tags): #เผยแพร่ผลงาน
หมายเลขบันทึก: 584456เขียนเมื่อ 24 มกราคม 2015 21:21 น. ()แก้ไขเมื่อ 24 มกราคม 2015 21:21 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี