0516


"การวางแผนการลงทุนเปรียบเสมือนทางดวนสูความมั่งคั่ง การออกตัวที่ดีตั้งตนไดเร็ว และเดินตาม

แผนที่วางไวยอมชวยใหถึงเสนชัยไดสมดังใจหวัง"

นี่คือคํากลาวของ ดร.กฤษฎา เสกตระกูล ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุน ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย หนึ่งในผูสรางความรูดานการสรางความมั่งคั่ง (Wealth Management)คนแรกๆ ของประเทศไทยไดแนะนําการสรางความมั่งคั่งกับทานผูอานนิตยสาร The Leader of Wealth เพื่อตอนรับการใชชีวิตอยางมีความสุขในปมังกรทอง พรอมสรางคุณภาพชีวิตที่ดีในอนาคตกอนที่จะเริ่มการสัมภาษณดร.กฤษฎา ไดใหนิยามของคําวา "ความมั่งคั่ง" ในดานการบริหารความมั่งคั่งสวนบุคคลวา ความมั่งคั่ง (Wealth) หมายถึง การที่ขนาดของสินทรัพยสุทธิของตนเอง ซึ่งมาจากสินทรัพยรวมของตนหักออกดวยหนี้สินของตน ซึ่งหากสองคานี้ลบกันแลวมีคาบวกมากๆ ก็เรียกวามีความมั่งคั่งมาก ซ่ึงผูที่มีความมั่งคั่งมาก ก็อยาเพิ่งนิ่งนอนใจที่จะหยุดตอยอดความมั่งคั่ง เพราะเราสามารถสราง "ความมั่งคั่งอยางมั่นคงไดไมรูจบ"


เคล็ดลับที่จะทําใหทานมีความมั่งคั่งไมรูจบมี"หลักในการบริหารความมั่งคั่ง 4 องคประกอบ" ดวยกัน คือ

1. การสรางความมั่งคั่ง (Wealth Creation) ไดแกการหารายไดทั้งจากการดําเนินธุรกิจ รายไดจากงาน ประจํา รวมถึงรายไดที่ไดมา จากการใชความสามารถของตนเอง เปนตน

2. การปกปองความมั่งคั่ง (Wealth Protection) คือ การสรางหลักประกันเพื่อลดความเสี่ยงของความเสียหาย ตลอดจนความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นไดเชน การทําประกันชีวิต การประกันธุรกิจ

3. การเพิ่มพูนความมั่งคั่ง (Wealth Accumulation) ซึ่งตองมีการวางเปาหมายและการวางแผนและเพื่อใหเงินทํางานอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด

4. การสงมอบความมั่งคั่ง (Wealth Distribution) เปนการจัดสรรทรัพยสินเพื่อสงตอใหกับคนรอบขาง และแบงปนใหกับสังคม โดยมั่นใจวาทรัพยสินจะถูกสืบทอดไปตามเจตนารมณของตนเอง


ความรูเกี่ยวกับการลงทุนมีทั้งความกวางและความลึกแตถาจะใหสกัดเปนแกนของการลงทุนตามความเห็นผม

สรุปไดเปนหลักการ "2p"และ "2s"

- รูจัก Product ในที่นี้หมายถึง ลักษณะของสินทรัพยลงทุน เชน ลักษณะทางกายภาพ (กรณีจับตองได)ลักษณะสัญญา (กรณีจับตองไมได) วิธีซื้อขายเปนตน

- รูจัก Pricing เราจะซื้ออะไรตองสามารถมองไดวาราคาตลาดตอนนี้เปนอยางไร ราคาในอนาคตนาจะเปนอยางไร (การคาดการณอาจถูกผิดไดตองอาศัยผูเชี่ยวชาญและตนเองตองพัฒนาความรูประสบการณเพิ่มเติม)

- รูจัก Strategies สมมุติวาเราวิเคราะห Product และ Pricing ของสินทรัพยลงทุนพบวานาสนใจหลายตัวคําถาม คือ จะลงทุนเพียง 1 ตัว หรือหลายตัวดีจะซื้อทีเดียวหรือทยอยซื้อ จะขายทีเดียวเมื่อกําไร หรือแบงขายดีเปนตน

- รูจัก Self คือ รูจักตนเองวาชอบที่จะลงทุนอะไร แบงสัดสวนการลงทุนแบบไหน ชอบที่จะซื้อหรือขายแบบใด เมื่อกําไรหรือขาดทุน ณ จุดใด จะตองทําแบบใด เราตองคนหาและทดลองใหเจอใหไดวาเราจะมีวิธีการอยางไรที่ลงทุนแลวทําใหสินทรัพยลงทุนเรามีขนาดและมูลคาเพิ่มขึ้นในระยะยาว ซึ่งตองเปนวิธีการที่เราชอบดวย

อยาลืมครับวา… "ชีวิตคือการลงทุน" เราจึงตองลงทุนใหมีความสุขดวย ซึ่งผมขอแนะนําใหเรียนรูเพื่อเพิ่ม

ความมั่นใจกอนการลงทุน โดยสามารถเรียนรูไดที่ศูนยสงเสริมการพัฒนาความรูตลาดทุน (TSI) ตลาดหลักทรัพยแหง

ประเทศไทย ทางเว็บไซต www.tsi-thailand.org ขอใหทุกทานโชคดีครับแหล่งอ้างอิง : www.tsi-thailand.org

ดร.กฤษฎา เสกตระกูล, CFPTM ผูชวยกรรมการผูอํานวยการ

สถาบันกองทุนเพื่อพัฒนาตลาดทุนตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ตีพิมพลงนิตยสาร The Leader of Wealth ฉบับเดือนมกราคม 2555

คำสำคัญ (Tags): #Wealth mamagement
หมายเลขบันทึก: 584232เขียนเมื่อ 20 มกราคม 2015 20:03 น. ()แก้ไขเมื่อ 20 มกราคม 2015 20:03 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี