ความสามารถในการพูดแบบเชิงหน้าที่ (Function Speaking Competencies)

ความสามารถเหล่านี้ นำมาจาก the SCCC Basic Studies ESL Curriculum และ the Washington State Core Competencies พวกเราจัดแบ่งพวกมันเป็นความสามารถในการอ่านเชิงหน้าที่ เพราะว่าพวกมันเป็นทักษะในเชิงปฏิบัติ (practical skill) ที่จะใช้กับสถานการณ์เฉพาะ รายการนี้จะมีการแบ่งชั้น แต่ทักษะบางอย่างอาจประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ข้อแต่ละข้อที่มีรหัส (code) ซึ่งสามารถใช้เป็นหัวข้อในแบบฟอร์ม (form) ที่เหมาะสมต่อไป

1. โต้ตอบอย่างเหมาะสมต่อคำถาม ที่เกี่ยวชื่อ ที่อยู่ ฯลฯ (PERS.INFO)

2. แนะนำตนเอง (INTRODUCTION.)

3. ขอให้ช่วยเหลือ (REQUEST.)

4. ให้การกระตุกเตือน (ในเรื่องตำรวจ, ไฟไหม้, หรือ การแพทย์) (EMERGENCY.)

5. รายงานเรื่องอุบัติเหตุ, การบาดเจ็บ, หรือ เหตุการณ์บางอย่าง (REPORT.)

6. เข้าใจ และใช้บริการสาธารณะ เช่น ธนาคาร, ที่ทำการไปรษณีย์, รถโดยสาร, การซื้อของ ฯลฯ (PUBLIC SERV.)

7. สร้างประโยค และถามคำถามเกี่ยวกับหน้าที่การงาน, ทักษะต่างๆ, ประสบการณ์, ความชอบในเรื่องของงาน (EMPLOYMENT.)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเรียนการสอน, การวัดผลประเมินผล,การสอนภาษาอังกฤษ, ภาษาอังกฤษความเห็น (0)