ข้อคิดดีๆเกี่ยวกับงาน

ศรีตรัง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ความหมายของงาน
1. งานเป็นเครื่องมือหาเลี้ยงชีพ อันนี้เป็นความหมายพื้นๆ เป็นงานที่ทำเพื่อตัวเองล้วนๆ ซึ่งจะเข้ากับความหมาย ของงานที่ว่า งานคือเงินเงินคืองานบันดาลสุข

2.งานเป็นการสร้างสรรค์ เป็นไปเพื่อพัฒนา เป็นกิจกรรมของสังคมของประเทศและของโลก ประเทศชาติจะพัฒนาไปได้ก็ต้องอาศัยคนทำงานคนทำงานจึงมีส่วนในการสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมและประเทศชาติความหมายที่สองนี้จึงเป็นไปเพื่อส่วนรวม ซึ่งจะเข้ากับความหมายของงานที่ว่า ค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน

รถพลังงน้ำของไทย ผลงานของ พ.อ.อ.สุมิตร อิศรางกูร ณ อยุธยา


3.งานเป็นโอกาสที่จะได้พัฒนาตน งานในที่นี้จึงสัมพันธ์กับการใช้ชีวิต งานจะช่วยพัฒนาเราให้มีความสามารถความเชี่ยวชาญในทางใดทางหนึ่ง รวมทั้งการฝึกฝนทางจิตใจหรือคุณธรรม งานจึงเป็นเครื่องมือฝึฝนคน ทำให้เรามีความขยัน มีความอดทนมีความมีระเบียบวินัย รู้จักการทำงานร่วมกับผู้อื่น ความหมายของงานนี้จึงเข้ากับความหมายของงานที่ว่าการทำงานคือการพัฒนาตน

อัจฉริยะบุคคลของโลก Steve Jobs


ที่มาหนังสือคู่มือชีวิตเขียนโดย พระพรหมณ์คุณาภรณ์

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ข้อคิดดีๆความเห็น (0)