นพพร ทัพอยู่

โรงพยาบาลดำเนินสะดวก

 

ผลการวิจัย

- ควรตระหนักถึงการส่งเสริมสุขภาพ และพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยความดันโลหิตสูงให้เหมาะสม โดยเฉพาะพฤติกรรมด้านการควบคุมอาหาร การรับประทานยา การออกกำลังกาย การผ่อนคลายความเครียด การพักผ่อน การมาตรวจนัด ตลอดทั้งควรติดตามพฤติกรรมการดูแลตนเองของผู้ป่วยในทุกๆด้าน

 

 

จากการนำเสนอผลงานทางวิชาการ

การประชุมวิชาการประจำปีกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 13 ประจำปี 2548