ผลการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6


การศึกษาการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านม่อนป่ายาง ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 9 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 18 ชุด แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 18 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ แบบเลือกตอบ ชนิด 4 ตัวเลือก จำนวน 30 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 แบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ

วิธีดำเนินการศึกษามีดังนี้ ทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษเพื่อวัดความรู้พื้นฐานของนักเรียน และบันทึกคะแนนเป็นคะแนนก่อนเรียน ดำเนินการจัดกิจกรรมตามแผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 18 แผน ตรวจ สังเกตพฤติกรรม และบันทึกคะแนน ของนักเรียนระหว่างที่เรียนทุกแผนการจัดการเรียนรู้ ทดสอบหลังเรียนด้วยทดสอบก่อนเรียนด้วยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นฉบับเดียวกับการทดสอบก่อนเรียนเพื่อวัดความรู้หลังจากจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้แล้วบันทึกคะแนนที่ได้เป็นคะแนนการทดสอบหลังเรียน จากนั้นให้นักเรียนทุกคนตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ตรวจและบันทึกคะแนนภายหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เสร็จเรียบร้อยแล้ว รวบรวมข้อมูลนำมาวิเคราะห์หาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และความพึงพอใจนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมการเรียนรู้ โดยใช้สถิติค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการศึกษาพบว่า

1. ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีค่าสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านม่อนป่ายางที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ หลังเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่าก่อนเรียน

3. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านม่อนป่ายางมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยชุดกิจกรรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศอยู่ในระดับมากที่สุด

คำสำคัญ (Tags): #ชุดกิจกรรม
หมายเลขบันทึก: 583773เขียนเมื่อ 10 มกราคม 2015 14:41 น. ()แก้ไขเมื่อ 10 มกราคม 2015 14:41 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา
และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี