วารสารวิจัยสถาบัน มข. (KKU Institutional research journal)

วารสารวิจัยสถาบัน มข. (KKU Institutional research journal) จัดทำโดยกองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นวารสารวิชาการครอบคลุมทางด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์สุขภาพ โดยนำเสนอในรูปแบบของบทความวิจัย บทความวิชาการ ซึ่งบทความวิจัยสถาบันทุกเรื่องที่ได้รับการตีพิมพ์จะผ่านการพิจารณากลั่นกรองจากผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชานั้น

ชื่อวารสาร : วารสารวิจัยสถาบัน มข. (KKU Institutional research journal)

ISSN : 2350-9163

กำหนดออก : รายสี่เดือน

URL : http://www.irj.kku.ac.th/journal.php

สถานที่ติดต่อ : กองบริหารงานวิจัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำนักงานอธิการบดี อาคาร 2 ชั้น 2 123 ม16 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40002

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Electronic Resourcesความเห็น (0)