ข้อความในบล็อก เป็นความคิดเห็น ควรพิจารณาให้รอบคอบขณะอ่าน


สำหรับ ตอนนี้ มีแค่หัวข้อเดียวครับ ชื่อ ส่วนเติมเต็มที่น่าฉงน (Complex Conjugate)

สามารถอ่านได้จากไฟล์ชนิด pdf เหมือนเดิมครับ