ทำงานอย่างมีความสุข

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หากท่านได้ทำงานอย่างมีความสุขแล้ว ท่านจะเป็นคนที่น่าอิจฉาแก่คนทั้งโลกแน่นอน และจะเป็นคนที่เพียบพร้อมด้วยเกียรติยศ ชื่อเสียงและที่สำคัญ ยังส่งผลถึงครอบครัว หน่วยงาน และสังคมโดยส่วนรวมด้วย

     การทำงานใด ๆ อย่างมีความสุข ย่อมจะได้ผลงานออกมาดี มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพด้วย หากได้ทราบว่าอะไรเป็นสาเหตุของการทำงานแล้วจะไม่มีความสุข ก็จะได้หลีกเลี่ยงและป้องกันเสีย หรืออะไรบ้างที่มีอยู่หรือเกิดขึ้นแล้ว จะทำให้เกิดการทำงานอย่างมีความสุข ดังที่คุณวิชาญ  วนะสิทธฺ์ แห่งสถาบันพัฒนาผู้บริหารการศึกษา ได้นำเสนอไว้ ว่าหากท่านได้ทำงานอย่างมีความสุขแล้ว ท่านจะเป็นคนที่น่าอิจฉาแก่คนทั้งโลกแน่นอน และจะเป็นคนที่เพียบพร้อมด้วยเกียรติยศ ชื่อเสียงและที่สำคัญ ยังส่งผลถึงครอบครัว หน่วยงาน และสังคมโดยส่วนรวมด้วย ซึ่งมีข้อคิดดังนี้ครับ

     พฤติกรรมบางประการดังต่อไปนี้จะมีผลอย่างมากต่อการทำงานที่ไม่มีความสุข คือ
               1. เป็นคนที่นึกถึงแต่ผลตอบแทนเป็นวัตถุ (เงิน) มากเกินไป
               2. เป็นคนเห็นแก่ตัว นนึกถึงผลประโยชน์ส่วนตัวมากกว่าส่วนรวม (ผู้อื่น)
               3. มีความต้องการ (ความทะเยอทะยาน อยากได้ อยากเป็น) ที่ไม่อยู่บนความเป็นจริงของตนเอง (เป็นไปได้ยาก)
               4. มีความรักตัวเองมากเกินไปในทางที่ผิด เช่น กลัวตวเองลำบาก กลัวว่าจะไม่มีความสุข ถ้าไม่ได้ทำสิ่งหนึ่งสิ่งใด
               5. มีความอยากไม่มีที่สิ้นสุด เมื่อผิดหวังก็เกิดทุกข์
               6. "บ้าอัตตา" หรือติดยึดมากเกินไป คนทุกคนจะมีสิ่งติดยึดต่างกัน แม้บางคนย้ายหน่วยงานแล้วก็ตาม ก็ยังติดยึดหลาย ๆ สิ่งจากที่ทำงานเดิม จึงเป็นปัญหา
               7. ขาดความสุนทรีย์ในอารมณ์ (ขาดอารมณ์ขัน) และมองโลกในแง่ร้าย
               8. ปรับตัวยาก

     ส่วนวิธีการที่จะทำให้การทำงานมีความสุข  มีแนวทางดังนี้
                1. รักงาน
                2. รักองค์กร
                3. รักผู้ร่วมงานที่เกี่ยวข้อง (นายงาน - เพื่อน - ลูกน้อง - ลูกค้า)
                4. ลดความเห็นแก่ตัว และใฝ่คุณธรรม
                5. ทำโดยไม่หวังผลตอบแทนบ้าง (นอกงาน - ในงาน)
                6. ทำให้ผู้อื่นได้รับประโยชน์ มีความสุข พอใจสมหวัง
                7. มีกิจกรรมสร้างสรรค์ในที่ทำงาน
                8. มีส่วนร่วมคิด ส่วนทำ ส่วนรับผิดชอบในที่ทำงาน
                9. ทำให้เป็นที่ยอมรับ มีเกียรติยศ ชื่อเสียง เช่น ได้รับรางวัลต่าง ๆ
               10. วางแผน - ติดตาม - ประเมินผลการกระทำของตนเองเป็นนิจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)