แผนพัฒนางานพัฒนาทีม ปี49

ชายขอบ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
งานทะเบียน ฐานข้อมูล และการประเมินผล โครงการหลักประกันสุขภาพ สังกัดกลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ในฐานะ สปสช.สาขาจังหวัด ก็ได้เตรียมแผนงาน/โครงการเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารไว้ ดังนี้

     ในปี 2549 ผมซึ่งรับผิดชอบงานทะเบียน ฐานข้อมูล และการประเมินผล โครงการหลักประกันสุขภาพ สังกัดกลุ่มงานประกันสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพัทลุง ในฐานะ สปสช.สาขาจังหวัด ก็ได้เตรียมแผนงาน/โครงการเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารไว้ ดังนี้ครับ

     1. โครงการพัฒนาทีมนักวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินและผลลัพธ์การจัดบริการสาธารณสุขระดับเครือข่ายหน่วยบริการ (ขยายผล) โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพิ่มศักยภาพของเครือข่ายหน่วยบริการในเรื่องการเฝ้าระวังและประเมินตนเอง 2) ขยายผลการพัฒนาทีมนักวิเคราะห์ฯ ไปสู่ระดับหน่วยบริการสาธารณสุข และ 3) เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการโครงการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชน ของเครือข่ายหน่วยบริการ กิจกรรมที่จะดำเนินการ คือ
          1. พัฒนาผู้บริหารเครือข่าย และทีมนักวิเคราะห์ฯ ระดับจังหวัด
          2.พัฒนาทีมนักวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงินและผลลัพธ์การจัดบริการสาธารณสุขระดับเครือข่ายหน่วยบริการ (ฟื้นฟู) (ดำเนินการในพื้นที่)
          3. ประกวดผลการดำเนินงานเฝ้าระวังสถานการณ์ทางการเงินและผลลัพธ์บริการฯ ดีเด่น

     2. โครงการสนับสนุนการดำเนินงาน "ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน จังหวัดพัทลุง" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพิ่มศักยภาพของหน่วยบริการในกระบวนการร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชน รูปแบบความร่วมมือแบบไตรภาคี 2) ส่งเสริมกระบวนการดูแลและสร้างสุขภาพชุมชน ตามแนวคิดชุมชนพึ่งตนเองอย่างยั่งยืน และ 3) เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสุขภาพชุมชน ตามแนวทางชุมชนแข็งแรง พื้นที่แข็งแรง สู่เมืองไทยแข็งแรง อย่างยั่งยืน กิจกรรมที่จะดำเนินการ คือ
          1. พัฒนาเครือข่ายไตรภาคีฯ ระดับพื้นที่ อำเภอ และระดับจังหวัด
          2. สนับสนุนการดำเนินงานและการแก้ไขปัญหาของเครือข่ายไตรภาคีฯ ตามตัวชี้วัดเมืองไทยแข็งแรง
          3. ดำเนินการจัดการความรู้ที่ได้จากการดำเนินงานพัฒนาเครือข่ายไตรภาคีฯ

     3. โครงการประเมินผลการสร้างหลักประกันสุขภาพ จังหวัดพัทลุง ปี 2545-2548 และ ปี 2549 จากภาคี 3 ภาคส่วน (ประชาชน ผู้ให้บริการ และ สปสช.สาขา) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินผลการดำเนินงานสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนจังหวัดพัทลุง ในห้วงเวลาที่ผ่านมา 2) ควบคุม ติดตาม และประเมินผลการเข้าถึงบริการสาธารณสุขของประชาชน (ด้านการส่งเสริมและป้องกันฯ ด้านการรักษาฯ และด้านฟื้นฟูฯ) และ3) ประเมินผลกระทบด้านสุขภาพจากโครงการหลักประกันสุขภาพแก่ประชาชนจังหวัดพัทลุง กิจกรรมที่จะดำเนินการ คือ
          1. ออกประเมินผลฯ โดยคณะทำงานที่ผ่านความเห็นชอบจาก คบปจ.พัทลุง
          2. ดำเนินการเสวนาเพื่อถอดบทเรียนและร่วมสรุปผลฯ
          3. จัดทำรายงานสรุปผลการประเมิน

     4. โครงการพัฒนานายทะเบียนและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทะเบียนสิทธิ UC โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เสริมสร้างความเข้าใจแก่นายทะเบียนฯ ประจำเครือข่ายฯ ตามแนวคิดการดำเนินงานโครงการหลักประกันสุขภาพ 2) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ UC และ 3) ลดความขัดแย้ง และเพิ่มความเข้าอกเข้าใจกันระหว่างผู้ให้บริการและประชาชน กิจกรรมที่จะดำเนินการ คือ   พัฒนาโดยการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเรื่องการสร้างหลักประกันสุขภาพแก่ผู้ให้บริการจำนวน 137 แห่ง ๆ ละ 1 คน (นายทะเบียนฯ และผู้ที่นายทะเบียนมอบหมายในแต่ละหน่วยบริการฯ) หลักสูตร 3 วัน
    
     5. โครงการสนับสนุนการดำเนินงานของคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอเพื่อกำหนดเขตพื้นที่บริการฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษารูปแบบการกำหนดเขตพื้นที่บริการฯ ของจังหวัดพัทลุงที่เหมาะสม 2) ส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ UC และ 3) ลดความขัดแย้ง และ 3) เพิ่มความเข้าอกเข้าใจกันระหว่างผู้ให้บริการและประชาชน กิจกรรมที่จะดำเนินการ คือ สนับสนุนคณะทำงานพัฒนาข้อเสนอเพื่อกำหนดเขตพื้นที่บริการฯ ในการจัดเวทีประชาคม และสร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างผู้ให้บริการ ผู้ซื้อบริการ และประชาชน ในพื้นที่ที่มีการใช้บริการข้ามเขตในจังหวัด 15 แห่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ไตรภาคีร่วมพัฒนาสุขภาพชุมชนความเห็น (0)