การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑


สมาคมโรงเรียนเอกชนจังหวัดปทุมธานี จัดประชุมปฏิบัติการ เพื่อฝึกทักษะการเป็นครูในศตวรรษที่ ๒๑ และเชิญผมไปกล่าวปาฐกฐานำ เพื่อปูพื้นเชิงทฤษฎี จึงนำ narrated ppt มา ลปรร. ที่นี่

การบรรยายครั้งนี้ แตกต่างจากการบรรยายครั้งก่อนๆ ในหัวข้อเดียวกัน


วิจารณ์ พานิช

๙ พ.ย. ๕๗


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน สภามหาวิทยาลัยความเห็น (0)