การจัดการเรียนการสอนแบบ 4-I Model เพื่อทักษะกระบวนการทำงานกลุ่ม และความคิดสร้างสรรค์

การสอนที่ส่งเสริมความคืดสร้างสรรค์

รูปแบบการสอน แบบ 4-I Model

รูปแบบการสอน แบบ 4-I Model ประกอบด้วยขั้นตอนการเรียนรู้ 4 ขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 Idea: ความคิดจินตนาการ วางแผนการสร้างชิ้นงาน เป็นขั้นตอนที่สมาชิกทุกคนในกลุ่มร่วมกันคิด วางแผน และใช้จินตนาการในการออกแบบชิ้นงานร่วมกัน โดยสมาชิกทุกคนสามารถแสดงความคิดอย่างอิสระ เสรี สมาชิกทุกคนต้องมีเสรีภาพอย่างสมบูรณ์ในการที่จะแสดงความคิดเห็น โดยไม่คำนึงว่าจะเป็นความคิดที่แปลกประหลาด กว้างขวาง ล้าสมัย หรือเพ้อฝันเพียงใด

ขั้นตอนที่ 2 Invent : การสร้างสรรค์ชิ้นงาน ลงมือทำ ปฏิบัติงานตามแบบแผนที่วางไว้ เป็นขั้นตอนที่สมาชิกในกลุ่มทุกคนร่วมกันสร้างชิ้นงานตามความคิด และร่วมกันเติมเต็มความสมบูรณ์ ของชิ้นงานได้อย่างเสรีภาพ จนได้ผลงานเป็นที่ยอมรับของกลุ่ม

ขั้นตอนที่ 3 Investigate : วิพากษ์วิจารณ์ชิ้นงาน เป็นขั้นตอนที่สำคัญในการค้นหาจุดเด่น จุดด้อยของชิ้นงาน โดยให้บุคคลที่หลากหลาย ร่วมกันวิพากษ์ชิ้นงานได้อย่างอิสระ โดยสมาชิกในกลุ่มช่วยกันบันทึกข้อมูลอย่างละเอียดทุกประเด็น และนำความคิดเห็นทุกประเด็นมาร่วมกันวิเคราะห์ สังเคราะห์ หาวิธีการพัฒนาชิ้นงาน

ขั้นตอนที่ 4 Improve : ปรับปรุงพัฒนาชิ้นงาน เป็นขั้นตอนที่นำข้อมูลจากขั้นตอนที่สาม มาลงมือปรับปรุงพัฒนาชิ้นงานใหม่ จนได้ชิ้นงานที่เป็นที่ยอมรับของสมาชิกทุกคน

จุดเด่นของรูปแบบการสอน แบบ4-I Model

รูปแบบการสอนแบบ 4-I Model เป็นกระบวนการเรียนการสอนโดยบูรณาการ กระบวนการทำงานกลุ่ม เทคนิคระดมสมอง และวงจรคุณภาพเข้าด้วยกัน ประกอบด้วย Idea : คิดจินตนาการ วางแผนการสร้างชิ้นงาน Invent : สร้างสรรค์ชิ้นงาน ลงมือทำ ปฏิบัติงานตามแบบแผนที่วางไว้ Investigate : วิพากษ์วิจารณ์ชิ้นงาน โดยบุคคลหลายฝ่าย และ Improve : ปรับปรุงพัฒนาชิ้นงาน ซึ่งเป็นการจัดกระบวนการเรียนการสอนที่ส่งเสริมการทำงานกลุ่ม ความคิดสร้างสรรค์ตามจินตนาการ โดยทุกคนในกลุ่มมีอิสระในการคิดและสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบอิสระ ตามความคิดก่อให้เกิดผลงานที่มีรูปแบบหลากหลายและมีคุณค่า

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ชร.คศ.สพม.14ความเห็น (0)