การเรียนภาษาบาลี

การเรียนภาษาบาลี ซึ่งมีหลักสูตรที่เรียน ประทับใจมากยิ่งเรียนยิ่งรู้ ยิ่งเรียนยิ่งเข้าใจ สภาพของภาษา เนื้อเรื่องแห่งบุญ แนวทางปฏิบัติของชาวพุทธที่ดีมากขึ้น...รู้แนวทางบริหารชีวิตตามกระบวนในอดีต ....มีเกือบทุกเรื่อง ในปัจจุบันนี้ที่เกิดตามลอยเดิม บุญ กุศล ความหลุดพ้นทุกข์ มีแท้จริง นาน ช้า เร็ว อยู่ที่การศึกษา นำมาปฏิบัติ ขจัดเครื่องเศร้าหมองใจ ดำเนินไปให้เกิดปัญญา เป็นผู้ตื่นผู้เบิกบาน ตลอดกาลนาน เดี่ยวนี้กำลังเรียนครับ ๒๕๕๗

ภาษาบาลี มีไวยากรณ์ แปลมคธ เป็นไทย โดยอรรถ โดยพยัญชนะ ............ดีใจประทับใจที่ได้เรียน........

แม้ว่าสอบตกก็ดีใจที่ได้เรียนครับ สาธุ ขอให้ข้าพเจ้ามีความสุข หลุดพ้นแห่งทุกข์ เทอญ.......

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน  การเรียนการสอนความเห็น (0)