รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก


ชื่อเรื่องศึกษา: รายงานผลการใช้ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก

สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1

ชื่อผู้ศึกษา: นางอัมพร ยะปัญญา สำนักงานพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ลำพูน เขต 2

ระยะเวลาศึกษา: ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556

ถึง เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 และเพื่อเปรียบเทียบผลการทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่เรียนด้วยชุดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 โรงเรียนบ้านห้วยหละ ตำบลป่าพลู อำเภอบ้านโฮ่ง จังหวัดลำพูน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556 จำนวน 17 คน เครื่องมือ ที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย แผนการจัดประสบการณ์เรียนรู้ควบคู่กับชุดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 36 แผน ๆ ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 12 เล่ม และแบบทดสอบวัดผลก่อนและหลังการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็ก ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ใช้สูตรการหาประสิทธิภาพ (E1/E2) การหาค่าเฉลี่ยของผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน

ผลการศึกษาสรุปได้ดังนี้

1. ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ที่สร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ 82.02 /84.22 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่ตั้งไว้ 80/80

2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1 จำนวน 17 คน ที่เรียนโดยใช้ ชุดกิจกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก สำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 1 ทำคะแนน หลังการพัฒนาความสามารถในการใช้กล้ามเนื้อเล็กสูงกว่าก่อนได้รับการจัดประสบการณ์การพัฒนากล้ามเนื้อเล็ก

หมายเลขบันทึก: 581960เขียนเมื่อ 9 ธันวาคม 2014 13:06 น. ()แก้ไขเมื่อ 9 ธันวาคม 2014 13:06 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี