​บันทึกที่ 18 ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ

บันทึกที่ 18 3 ธันวาคม 2557

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.

1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

2. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

3. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

4. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม

5. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

6. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน

7. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง

8. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่

9. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

10. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี

11. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา

12. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง

ที่มา http://www.dbd.go.th/ewt_news.php?nid=9097

นี่คือค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ซึ่งครูผู้สอนของโรงเรียนชลประทานผาแตก ได้จัดการเรียนการสอนในวิชาหน้าที่พลเมือง ซึ่งได้จัดให้นักเรียนชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4-6 ได้จัดทำหนังเรื่องสั้น โดยให้เลือกหัวข้อในค่านิยม 12 ประการ มาแต่งเป็นเรื่องราว ทำเป็นหนังเรื่องสั้น ซึ่งดิฉันก็ทำหน้าที่ในการสอนการถ่ายทำให้แก่นักเรียน ถึงแม้ว่านักเรียนจะยังเด็ก แต่ก็สามารถที่จะถ่ายทอดเรื่องราวผ่านทางการแสดงได้เป็นอย่างดี การทำหนังเรื่องสั้นครั้งนี้ เมื่อสำเร็จ จะมีการนำผลงานของนักเรียนมาลงใน youtube เพื่อเป็นการเผยแพร่และให้ข้อคิดแก่นักเรียน และผู้ที่สนใจ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวอรทัย พงษ์ปิยะมิตร ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)