สร้างระเบียบวินัยให้กับนักเรียนเราสามารถทำได้

     การฝึกระเบียบแถวและการสร้างบุคลิกภาพให้กับนักเรียนเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาและต้องปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจนเกิดเป็นนิสัย ในการจัดกิจกรรมชั่วโมงลูกเสือ - เนตรนารี โรงเรียนที่มีนักศึกษาวิชาทหาร จึงเป็นกำลังสำคัญในการช่วยครูฝึกระเบียบวินัยให้กับนักเรียนได้เป็นอย่างดี เพราะว่า นักเรียนที่ได้รับการฝึกหลักสูตรนักศึกษาวิชาทหาร สามารถนำประสบการณ์จากการเรียนและการฝึกมาปรับใช้ในกิจกรรมการสร้างเสริมบุคลิกภาพให้กับนักเรียน และเป็นการช่วยแบ่งเบาหน้าที่การควบคุมดูแลนักเรียนได้เป็นอย่างดี และยังเป็นการสร้างพื้นฐานบุคลิกภาพให้กับตัวนักเรียนเอง