แจกอุปกรณ์การเรียน | ณ.ดาราวิทยาลัย

วันนี้วันจันทร์ที่ 24 พ.ย. 2557 ทางโรงเรียนดาราวิทยาลัยได้มีคำสั่งให้ครูประจำส่งตัวแทนนักเรียนห้องเรียนละ 3 คน

ไปรับอุปกรณ์การเรียนที่ร้านตวงทะนาน เพื่อนำมาแจกให้กับนักเรียนในคาบโฮมรูม ซึ่งอุปกรณ์การเรียนนี้ประกอบไปด้วย

แฟ้ม สมุดรายงานมีเส้น สมุดรายงานไม่มีเส้น ดินสอ ยางลบ แม๊ก เป็นต้น


บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายพงศ์พันธ์ ปัญญาแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)