เตรียมพร้อมสำหรับการสอบ | ณ.ดาราวิทยาลัย

ในช่วงเดือนธันวาคม 2557 ระหว่างวันที่ 17- 19 จะมีการสอบกลางภาคเรียนของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3

ซึ่งผมได้ทำการออกข้อสอบ และเตรียมกระดาษคำตอบเพื่อส่งให้กับทางโรงเรียน ... วันนี้ผมมีเวลาว่างเลยมานั่งนับจำนวน

กระดาษคำตอบและจำนวนข้อสอบ เพื่อเตรียมบรรจุซองส่งให้ผู้คุมสอบแต่ละห้องเรียน ....

ซึ่งผมจะต้องเตรียมทั้ง 2 ระดับ ระดับละ 11 ห้อง ห้องละ 55 ชุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายพงศ์พันธ์ ปัญญาแก้ว ... (ภาคเรียนที่ 2/2557)ความเห็น (0)