The 1st OBEC National Asian Parliamentary Debate Training and Competition 2014 :ตอนที่ 2 กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ / บทบาทของนักโต้สาระวาทีและเกณฑ์การประเมิน

K.Pually
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
หลัก 3 ด้านในการตัดสินผลและสัดส่วนการให้คะแนน

กิจกรรมการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ

การอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เข้าร่วมประกวดฯ ครั้งนี้ มีการเตรียมการและวางแผนอย่างเป็นระบบ
จัดแบ่งกลุ่มครูแยกจากนักเรียน อย่างเด็ดขาดเพื่อฝึกกระบวนการพัฒนาศักยภาพที่ต่างวัตถุประสงค์

วัตถุประสงค์

สำหรับนักเรียน
เพื่อให้มีความรู้-ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ-กติกา-มารยาทของการโต้สาระวาที และฝึกทักษะการนำเสนอและการโต้แย้งตามรูปแบบที่ถูกต้อง
สำหรับครู
เพื่อให้มีความรู้-ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎ-กติกา-มารยาท การให้คะแนนและการตัดสินผลเพื่อจะได้เป็นแนวทางในการพัฒนาเด็กๆได้อย่างถูกต้องและถูกทาง


สรุปสาระสำคัญที่น่าสนใจ

บทบาทของผู้โต้วาทีทั้งฝ่ายเสนอ-ฝ่ายค้าน

Roles of Speakers: Asain Parliamentary Debate Format

Government Bench

Opposition Bench

Opening Government (OG)
Prime Minister (P.M)

(Speaker 1)

Opening Comments /Content

Definition &Justification

Stance of the Government

Team Split

First Issue Development of Argument and Elaboration of Examples

Summary of Speech

Closing Remarks /Demand

Opening Opposition(OO)
Leader of Opposition (L.O)

(Speaker 2)

Opening Comments

Response to Definition , Stance and Issue

Team Split

First Issue/ Development of Argument and Elaboration of Examples

Summary of Speech

Closing Remarks

Opening Government (OG)
Deputy Prime Minister (DPM)

(Speaker 3)

Over view Statements

Summary of Orientation
Second Issue and Development of Argument and Elaboration of Examples

( Third Issue)

Summary of Government Case

Burden of Proof Comment

Opening Opposition (OO)
Deputy Leader of Opposition (DLO)

(Speaker 4)

Overview Statements

Summary of Debate (thus far)

Whole Case Rebuttal of Opening Government focusing on DPM
Second Issue

Third Issue

Brief Summary of Opposition Case and Highlight of Weaknesses in Government Case

Government Whip (GW)

( Speaker 5)

Rebuttal of DLO's Arguments

Whole Case Rebuttals(Defending Government's Case)

Systematic Analysis and Summary of the Debate ( Identification of Clashes and Main Issues)

Support and Defense of the Government Stance and Case

Conclusion focusing on Failures of Opposition Bench Highlighting Government Case
( New matter not recommended)

Opposition Whip (OW)

( Speaker 6)

Whole Case Rebuttals
Systematic Analysis and Summary of the Debate ( Identification of Clashes and Main Issues)

Re- examination of Government Bench Case, approach extension and issues
Conclusion focusing on Failures of Government Case Highlighting Closing Opposition Strength e

( New matter not allowed)

(Government Reply(GR)
( Speaker 8)

Skeletal Summary of the entire debate looking at the stance, case, arguments, role fulfillment, debate strategy performed and main questions need to be answered to win

Overview statements of the Government and the Opposition cases
Highlights of own bench strengths and opponent's weaknesses

Opposition Reply(OR)
( Speaker 7)

Skeletal Summary of the entire debate looking at the stance, case, arguments, role fulfillment, main strategy performed and main questions need to be answered to win

Overview Statements of the Government and the Opposition cases

Highlights of own bench strengths and opponent's weaknesses


หลัก 3 ด้านในการตัดสินผลและสัดส่วนการให้คะแนน

3 Ms of Adjudication: Matter- Manner- Method (เนื้อหาสาระ- วาทศิลป์ - วิธีการนำเสนอ)
Asian Parliamentary Debate is assessed by each judge independently in an Adjudicator Panel composed for an odd member according to the following criteria;
1. Matter (40) Substance of the debate, the arguments and Evidence presented, and the logical reasoning and presentation of said arguments.
2. Manner (40) the of delivery, the persuasion skills, and the conduct of the debaters.
3. Method (20) the response to the dynamics of the debate, and the observance of the rules of debate.POI = Point of information

A Point Of Information (POI) is a scenario in a debate during which a member of the opposing team stands up and requests a Point Of Information. If you accept, they will ask you a question, or possibly give you a statement, that you must then respond to (generally in under 15 seconds or so). Then you continue with your speech.

How to answer POI in a Debate

1. Finish your sentence.Don't let them cut you off.
2. Accept the POI by saying, 'yes please' or 'certainly' and turning towards the opponent.This is optional, so see the tips section about when you should or should not accept
3. Look the challenger square in the eye as they deliver their POI. Take in what they are saying, and how it supposedly contradicts the case you are making. What are they trying to prove?

4. Can you simply dismiss their POI?If they haven't asked a question, you can choose to mention this by saying, "I don't believe you asked a question". If they don't contradict you at all, you can mention this in a similar matter. This won't score you major points with the adjudicator, but it won't lose them either as long as it's justified - this is a perfectly legitimate way to dismiss POI's.

5. Can you just repeat yourself or your teammates?If you can rebut their POI with an argument that you or one of your teammates use in their speeches, then it will be a lot easier for you because you don't have to formulate an entirely new argument in your head.

6. Is it a minor enough point to concede?If the rest of your arguments are simply so over whelming that their POI won't make any difference (or they are nitpicking), you can answer with, "Even if that's true..." This serves as a bit of a slap in the face, and 'is that the best you've got?'


7. If you can't do any of the above, or you see an opportunity to completely shut them down, then the best way to argue against any POI is the same way you would rebut against any normal argument.
Attack the foundations of their POI. Is their data wrong? Are they contradicting themselves? Etcetera . From here on, it's pretty much rebuttal.

*** TIP ***

* Consider refusing a POI if you've already taken two or more already. Never accept more than three or four, even if you're short on time.

* Practice POI's with your team as much as possible.

* Consider refusing a POI if the opponent is overly eager and excited to deliver it. This means they've got a blockbuster argument, and refusing it will bruise their ego.

* Each team member should ideally take two POI's if they are offered to you. Always take at least one.

* Consider refusing a POI if you have just been talking about a subject that you don't feel you can argue on.

( http://www.wikihow.com/Answer-Point-of-Information...)
คู่ฝึกซ้อมแข่งขันโต้สาระวาที


พิธีผูกข้อมือบายศรีสู่ขวัญ


*** ... ในช่วงเข้ารับการอบรมฯ นักเรียนได้มีโอกาสฝึกทักษะการแข่งขัน โต้สาระวาที ส่วนครูฝึกเป็นกรรมการตัดสินฯจึงมีความเข้าใจขั้นตอนการแข่งขันทั้งสองฝ่าย แม้ว่าจะไม่ครบถ้วนตามกระบวนการก็ตาม ผู้เขียนจึงพยายามจับประเด็นสาระสำคัญ เพื่อนำมาพัฒนาทักษะต่างๆ ให้กับนักเรียนต่อไปนักเรียนนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้ตลอดระยะเวลาของการอบรม

คุณครูนำเสนอสิ่งที่ได้เรียนรู้และประสบการณ์


***
....การแข่งขันจะจัดขึ้นในวันที่ 13-15 มกราคม 2558 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ สุขุมวิท กทม. ....***

ให้กำลังใจทั้งนักเรียนและตนเองว่า แม้จะไม่ได้คาดหวัง แต่ก็ต้องพยายามทำให้ดีที่สุด


*** .... ขอขอบคุณผู้เข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะคะ ...***

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน กิจกรรมโรงเรียนกำแพงเพชรพิทยาคมความเห็น (0)