การวิเคราะห์ระบบ

แบบจำลองข้อมูล

แบบจำลองฐานข้อมูลเป็นแบบจำลองเชิงตรรกะ ที่ใช้แสดงโครงสร้างและความสัมพันธ์ของข้อมูลที่เก็บไว้ในฐานข้อมูล แบบจำลองฐานข้อมูลจึงเป็นแบบจำลองที่ยากต่อการเข้าใจจึงได้นำแบบจำลองข้อมูล (data model) หรือที่เรียกว่า แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล เป็นแผนภาพเชิงกายภาพอธิบายถึงวิธีการจัดเก็บข้อมูลลงในแฟ้มข้อมูล และฐานข้อมูลมีขนาดความจุเท่าไร เพื่อจะได้ง่ายต่อการดึงข้อมูลมาใช้งานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด


แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล (Entity Relationship Diagram : E – RD) เป็นภาพที่ถูกแนะนำโดย Peter Chen ในปี ค.ศ. 1976 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอโครงสร้างของฐานข้อมูลในระดับแนวคิดในลักษณะของแผนภาพ (Diagram) เป็นแผนภาพที่เข้าใจง่าย มองเห็นภาพรวมของเอนทิตีทั้งหมดที่มีในระบบ รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล เป็นแผนภาพที่สื่อด้วยภาพสัญลักษณ์ต่าง ๆ โดยมีรูปแบบดังนี้

1.เอนทิตี (Entity)

2. ลักษณะประจำ (Attribute)

3.ความสัมพันธ์ ( Relationship)

สัญลักษณ์ที่ใช้ในการเขียนแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ของ Peter Chen และ Crow's Foot Modal


หลักการเขียนแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล ประกอบด้วยขั้นตอนดังต่อไปนี้

  • 1.วิเคราะห์เอนทิตีและลักษณะประจำ
  • 2.วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างเอนทิตี
  • 3.เขียนแผนภาพความสัมพันธ์ระหว่างข้อมูล
อ้างอิงจาก เอกสารบทที่ 5 เรื่อง แบบจำลองข้อมูล รายวิชา การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้ความเห็น (0)