ความหมายของการจัดการความรู้

การจัดการความรู้(Knowledge Management : KM) คืออะไร

คำว่า "การจัดการความรู้" นั้น คนในภาคการศึกษา ภาครัฐและภาคเอกชน เรียกกัน สั้น ๆ ว่า KM

เพราะย่อมาจากคำว่า Knowledge Management

การจัดการความรู้(Knowledge Management : KM) หมายถึง เครื่องมือที่ใช้ในการบรรลุเป้าหมาย

อย่างน้อย 3 ประการไปพร้อม ๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุ

เป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้โดยมีแรงจูงใจแท้ต่อการดำเนินการจัดการ

ความรู้คือเป้าหมายของงาน เป้าหมายการพัฒนาคน และเป้าหมายการพัฒนาองค์กร ที่เป็นเงื่อนไขสำคัญ

ในระดับที่เป็นหัวใจสู่ความสำเร็จในการจัดการความรู้


ที่มา : เอกสารประกอบการเรียน วิชา เทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับการจัดการความรู้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้ความเห็น (0)