คุณเอื้อ

คุณเอื้อ ในชื่อเต็มคือ คุณเอื้อระบบ (Chief Knowledge Officer - CKO) เป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรที่ทำหน้าที่จัดการระบบของของการจัดการความรู้ขององค์กร (วิจารณ์ พานิช, 2548, น. 21)โดยมีภารกิจดังต่อไปนี้

1.ร่วมกับ คุณอำนวย จัดให้มีการกำหนด หัวปลา หรือเป้าหมายของการจัดการความรู้ในหลายระดับให้ คุณกิจ เป็นเจ้าของ

2.เชื่อมโยง หัวปลา เข้ากับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ ขององค์กร

3.จัดบรรยากาศแนวราบ และการบริหารงานแบบเอื้ออำนาจ (empowerment) ภายในองค์กร

4.จัดให้มีแผนการดำเนินการจัดการความรู้ขององค์กร และมีการปรับปรุงแผนเป็นระยะๆ

5.จัดสรรทรัพยากรสำหรับใช้ในกิจกรรมจัดการความรู้ทรัพยากรนี้รวมเงิน เวลา และบุคลากรสำหรับร่วมทำกิจกรรม รวมทั้งระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) ด้วย

6.เชื่อมโยงการจัดการความรู้เข้ากันกิจกรรมด้านการสร้างสรรค์อื่นๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

7.คอยติดตามและรับรู้ความเตลื่อนไหวของการดำเนินการจัดการความรู้ แสดงท่าทีที่ชื่นชมในความสำเร็จเล็กๆ น้อยๆ ในเบื้องต้น ให้คำแนะนำบางเรื่องเพื่อแสดงความสนใจและจัดให้มีการยกย่องในผลสำเร็จ

8.ร่วม shere ทักษะในการเรียนรู้ และทักษะในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการจัดการความรู้โดยตรง และเพื่อแสดงให้พนักงานเห็นคุณค่าของทักษะดังกล่าว

9.คอยเชื่อมโยงให้ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรรับรู้ความเคลื่อนไหวของการจัดการความรู้ และให้ได้แสดงความชื่นชมต่อผลสำเร็จที่เกิดขึ้น

10.จัดให้มีรายงานผลและกิจกรรมการดำเนินการจัดการความรู้ในรายงานประจำปีขององค์กร และเอกสารเสนอกิจกรรมสร้างสรรค์อื่นๆ ขององค์กร

11.จัดให้มีการประเมินผลของการดำเนินการความรู้ในลักษณะของการประเมินเพื่อส่งเสริมความสำเร็จ เพื่อประโยชน์ต่อการปรับตัวในการดำเนินการ และจัดให้มีการประเมินผลกระทบของการดำเนินการจัดการความรู้เมื่อดำเนินการไประยะหนึ่ง

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน เครื่องมือและเทคนิคที่ใช้ในการจัดการความรู้ความเห็น (0)