ขั้นตอนการเขียน

1. วิเคราะห์ให้ได้ว่าระบบประกอบไปด้วย Boundaries ใดบ้างที่เกี่ยวข้อง

2. ดำเนินการออกแบบระบบในระดับหลักการ หรือ Context Diagram

3. วิเคราะห์ข้อมูลในระบบว่าควรมีข้อมูลใดบ้าง

4. วิเคราะห์กระบวนการหรือ Process ในระบบว่า ควรมี Process หลักใด และประกอบไปด้วย Process ย่อยใดบ้าง (ควรสร้างแบบมีหลักการของระบบ)

5. ดำเนินการเขียนแผนภาพกระแสข้อมูลในระดับต่าง ๆ

6. ทำการตรวจสอบ Balancing และปรับแก้ Redraw จนได้แผนภาพที่สมบูรณ์

7. อาจใช้ CASE Tools ช่อยในการเขียนแผนภาพ


Boundaries

- สามารถเป็นได้ทั้ง บุคคล, องค์กร, หน่วยงาน

- ซึ่งในการพิจารณาเพื่อระบุลงไปใน DFD จะพิจารณาถึงส่วนที่ระบบไม่สามารถควบคุมได้ แต่มีส่วนเกี่ยวข้องกับระบบ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน งาน SA-KMความเห็น (0)