การวิเคราะห์และออกแบบระบบ

การวิเคราะหระบบ (System analysis) คือ การศึกษาระบบงานเพื่อใหไดขอสรุปถึงกระบวนการทํางานเพื่อนําสิ่งที่ไดจากการ วิเคราะหไปใชประกอบการตัดสินใจที่จะทําการปรับปรุง แกไขระบบงานหรือพัฒนาระบบงานขึ้นมาใหมเพื่อใหระบบงาน มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

การออกแบบระบบ(System design) คือขั้นตอนในการนําผลที่ไดจากการวิเคราะหไปวางแผน เพื่อนําอุปกรณเทคโนโลยีตางๆ ที่เหมาะสม มาใชรวมกันเพื่อใหระบบงานที่ตองการปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นมาใหมทีม่ ีประสิทธิภาพดยิี่งขึ้น

การวิเคราะหระบบตางกับการออกแบบระบบ เพราะกอนจะออกแบบระบบใดก็ตาม นักวิเคราะหจะตองศึกษาระบบเดิมใหเขาใจอยางแทจึงเริ่มออกแบบระบบ ใหเปนไปตามความตองการของผูใชไดสําหรับนักวิเคราะหระบบทุกคน จะทราบดีวาพวกเขาไมสามารถออกแบบระบบใหผูใชไดบทบาทของนัก วิเคราะหระบบที่แทจริงคือชวยใหผูใชออกแบบระบบที่ตนเองตองการเทานั้น

ขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการวิเคราะหระบบคือขอมูลที่ไดมาจากผูใชเมื่อออกแบบและสรางระบบ ใหมจนแลวเสร็จ ผูใชก็จะนําระบบใหมนั้นไปใชทุกอยางจึงเริ่มตนและสิ้นสุดทีผู้ใช้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน วิเคราะห์และออกแบบระบบความเห็น (0)