การวิเคราะห์และออกแบบระบบ


การวิเคราะหระบบ (System analysis) คือ การศึกษาระบบงานเพื่อใหไดขอสรุปถึงกระบวนการทํางานเพื่อนําสิ่งที่ไดจากการ วิเคราะหไปใชประกอบการตัดสินใจที่จะทําการปรับปรุง แกไขระบบงานหรือพัฒนาระบบงานขึ้นมาใหมเพื่อใหระบบงาน มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

การออกแบบระบบ(System design) คือขั้นตอนในการนําผลที่ไดจากการวิเคราะหไปวางแผน เพื่อนําอุปกรณเทคโนโลยีตางๆ ที่เหมาะสม มาใชรวมกันเพื่อใหระบบงานที่ตองการปรับปรุงหรือพัฒนาขึ้นมาใหมทีม่ ีประสิทธิภาพดยิี่งขึ้น

การวิเคราะหระบบตางกับการออกแบบระบบ เพราะกอนจะออกแบบระบบใดก็ตาม นักวิเคราะหจะตองศึกษาระบบเดิมใหเขาใจอยางแทจึงเริ่มออกแบบระบบ ใหเปนไปตามความตองการของผูใชไดสําหรับนักวิเคราะหระบบทุกคน จะทราบดีวาพวกเขาไมสามารถออกแบบระบบใหผูใชไดบทบาทของนัก วิเคราะหระบบที่แทจริงคือชวยใหผูใชออกแบบระบบที่ตนเองตองการเทานั้น

ขอมูลทั้งหมดที่ไดจากการวิเคราะหระบบคือขอมูลที่ไดมาจากผูใชเมื่อออกแบบและสรางระบบ ใหมจนแลวเสร็จ ผูใชก็จะนําระบบใหมนั้นไปใชทุกอยางจึงเริ่มตนและสิ้นสุดทีผู้ใช้

หมายเลขบันทึก: 581153เขียนเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2014 06:58 น. ()แก้ไขเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2014 06:58 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี