สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภาพกระแสข้อมูล (S.A.)

วัตถุประสงค์ของแผนภาพกระแสข้อมูล

1.เป็นแผนภาพเพื่อสรุปภาพรวมของระบบ ตามแนวทางการวิเคราะห์เชิงโครงสร้าง

2.เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างนักวิเคราะห์ระบบกับผู้ใช้งาน

3.เป็นแผนภาพที่นำไปใช้ประโยชน์ต่อไปในขั้นตอนการออกแบบระบบ

4.เป็นแผนภาพใช้อ้างอิง หรือเพื่อการปรับปรุง/พัฒนาระบบในอนาคต

5.ทราบที่มาที่ไปของข้อมูลที่ไหลไปยังกระบวนการต่างๆ (Data and Processes)

สัญลักษณ์ที่ใช้ในแผนภาพกระแสข้อมูล

สัญลักษณ์ที่ใช้เป็นมาตรฐานในการแสดงแผนภาพกระแสข้อมูลมีหลายชนิด แต่ในที่นี้จะแสดงให้เห็นเพียง 2 ชนิด ได้แก่ ชุดสัญลักษณ์มาตรฐานที่พัฒนาโดย Gane and Sarson (1979) และชุดสัญลักษณ์มาตรฐานที่พัฒนาโดย DeMarco and Yourdon (DeMarco, 1979); Yourdon and Constantine, 1979) โดยมีสัญลักษณ์ดังต่อไปนี้

แนวคิดของแบบจำลองขั้นตอนการทำงานของระบบ

การสร้างแบบจำลองขั้นตอนการทำงานของระบบโดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) มีแนวคิดต่างๆ ดังนี้

1. ขั้นตอนการทำงานของระบบ (Process)

2. เส้นทางการไหลของข้อมูล (Data Flow)

3. ตัวแทนข้อมูล (External Agent)

4. แหล่งจัดเก็บข้อมูล (Data Store)บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการความรู้สำหรับเทคโนโลยีสารสนเทศความเห็น (0)