บันทึกอนุทิน ครั้งที่ 1 วันที่ 27 กรกฎาคม 2557


หัวข้อ แนะนำรายวิชา ลักษณะการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน แหล่งศึกษาค้นคว้าเพิ่มเติม ข้อตกลงในการเรียนการวัดและประเมินผล สภาพแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกตามกระแสโลกาภิวัฒน์

ความรู้ ความเข้าใจที่ได้จากการศึกษาด้วยตนเอง

-

ความคิดเห็นประเด็นที่ได้เรียน

ประเด็นที่ 1 การแนะนำรายละเอียด ของวิชาการศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ โดยจัดการเรียนการสอนตาม การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้ สิ่งที่เราต้องรู้ให้ขึ้นใจนั้นคือ สังคมแห่งการเรียนรู้คืออะไร สำคัญและจำเป็นอย่างไร สิ่งที่ทำให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้คืออะไร มีกระบวนการอย่างไร และแบบไหนที่เรียกสังคมแห่งการเรียนรู้ หลังจากนั้นกระผมก็ได้เรียนรู้ถึงสังคมแห่งการเรียนรู้ว่าเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญา เป็นสังคมที่ให้ความสำคัญของการเรียน ตระหนักถึงความสำคัญ ความจำเป็น ของการเรียนรู้ เป็นที่ที่ทุกคนและทุกส่วนในสังคมมีความใฝ่รู้และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและมีความต่อเนื่องเป็นปกติวิสัยในชีวิตประจำวันของคนทุกคนในชุมชนแห่งนั้น

ประเด็นที่ 2 ด้วยสภาพแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกตามกระแสโลกาภิวัฒน์ เราจึงจำเป็นที่ต้องสร้างสังคมให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ การเรียนรู้คือการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม ดังนั้น สังคมแห่งภูมิปัญญาที่ทุกคนและทุกส่วนในสังคมมีความใฝ่รู้และพร้อมที่จะเรียนรู้อยู่เสมอ การเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นและมีความต่อเนื่องเป็นปกติวิสัยในชีวิตประจำวันของคนทุกคน เป็นการเรียนรู้ที่เกิดขึ้นได้ในทุกเวลา ทุกสถานที่ ของคนทุกคนในทุกสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม มีกระบวนการหรือวิธีการที่ทำให้บุคคลหรือสมาชิกในกลุ่มนั้นได้รับความรู้ข้อมูลข่าวสาร ประสบการณ์ ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางสติปัญญา ความคิดและพฤติกรรม

การนำความรู้ไปใช้ในการพัฒนาตนและการปฏิบัติงาน

1.เพื่อพัฒนาทักษะความสามารถในการเรียนรู้และการแสวงหาความรู้ ของตนเองให้เป็น "บุคคลแห่งการเรียนรู้" อย่างมีคุณภาพ

2.เพื่อพัฒนาแหล่งการเรียนรู้ และให้มีแหล่งเรียนรู้อย่างเพียงพอ หลากหลายทั่วถึง

3.เพื่อพัฒนาเนื้อหาสาระการเรียนรู้ให้เป็น "องค์ความรู้" จากภูมิปัญญาที่มีอยู่เดิมบูรณาการกับฐานความรู้ใหม่ ๆ อย่างเหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้เรียน สถานศึกษา และชุมชน

4.เพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ที่หลากหลาย กลไกการถ่ายทอดความรู้ ให้กับผู้เรียน รวมไปถึงการใช้สื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ และสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ชุมชน อย่างมีประสิทธิภาพ

บรรยากาศการเรียน

มีบรรยากาศการเรียนที่ฝึกให้เราคิด วิเคราะห์ เนื้อหา มีการซักถาม แสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ เรียนรู้สนุก ได้แง่คิดใหม่ๆ ในการเรียน เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ได้

คำสำคัญ (Tags): #อนุทิน
หมายเลขบันทึก: 580435เขียนเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2014 07:02 น. ()แก้ไขเมื่อ 14 พฤศจิกายน 2014 07:02 น. ()สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง


ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

สงวนลิขสิทธิ์ © 2005-2021 บจก. ปิยะวัฒนา และผู้เขียนเนื้อหาทุกท่าน
ขอแนะนำ ClassStart ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี