After Action Review (AAR)ความคาดหวังครูที่ปรึกษานักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

ชื่อ นางอัมพร นามสกุล นันทะเสนา เลขที่ 57D0103122

รหัสวิชา 102611 การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมแห่งการเรียนรู้

ปริญญาโท ภาคพิเศษ รุ่น 13 หมู่ 1 สาขาวิชาครุศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา หลักสูตรและการสอน

อาจารย์ผู้สอน ผศ. ดร.อดิศร เนาวนนท์

.......................................................................................................................................................................................

After Action Review (AAR)

ความคาดหวังครูที่ปรึกษานักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

1. นักเรียนของครูที่น่ารักทุกคนประสบความสำเร็จในชีวิตและอยู่บนพื้นฐานของความดีที่ได้อบรมสั่งสอน

ได้เรียนรู้อะไร รู้แล้วคิดอย่างไรและคิดอะไรต่อ

เมื่อย้อนกลับไปเมื่อ ปีพุทธศักราช 2552 ข้าพเจ้าได้เป็นครูสอนนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตอำเภอโนนสูง ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ4 รายวิชาภาษาไทย นอกจากงานสอนแล้ว ครูยังได้รับมอบหมายให้เป็นครูที่ปรึกษานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2 นักเรียนห้องนี้เรียน สาย คณิต-ภาษา นอกจากนักเรียนจะได้ความรู้จากการศึกษาเล่าเรียนภายในโรงเรียนแล้ว นักเรียนทุกระดับชั้นจะต้องช่วยกันรับผิดชอบทำความสะอาดพื้นที่โซนต่างๆที่โรงเรียนกำหนดเนื้อที่ทั้งหมด ประมาณ 34 ไร่ และนักเรียน ม.4/2 ได้รับผิดชอบทำความสะอาดห้องสมุดโรงเรียนและห้องสมุดธรรมชาติ ห้องสมุดนั้นเป็นสถานที่ให้บริการครู นักเรียน บุคลากรทางการศึกษาและหน่วยงานต่างๆรวมถึงชุมชน เมื่อมีการใช้บริการแล้ว หนังสือหรืออุปกรณ์ต่างๆจะอยู่กระจายตามโต๊ะและพื้นห้องสมุด นักเรียนประจำชั้นเห็นสภาพห้องสมุดแล้วนักเรียนไม่อยากทำความสะอาด ไม่อยากดูแลรับผิดชอบ เมื่อถึงเวลาทำความสะอาด มีนักเรียนบางคน ออกเล่นกีฬาบ้าง หรือเดินเล่นภายในบริเวณโรงเรียนใกล้เวลาที่โรงเรียนจะเลิกจึงค่อยมา เมื่อนักเรียนบางส่วนไม่ทำ ในฐานะครูที่ปรึกษาข้าพเจ้าในฐานะครูที่ปรึกษามีความคิดว่าทำอย่างไรจะปลูกฝังจิตสำนึกให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบในการทำความสะอาดห้องสมุด จึงคิดว่าก่อนที่นักเรียนจะทำครูต้องทำความสะอาดห้องสมุดไปพร้อมๆกับนักเรียนด้วยเป็นประจำทุกวันจนนักเรียนเห็นเป็นประจำทุกวันว่าเมื่อถึงเวลาครูจะช่วยทำความสะอาด ตอนแรกนักเรียนก็มาไม่มากเท่าที่ควร นานวันนักเรียนในห้องก็มาช่วยกันดูแลทำความสะอาดและถึงเวลาคาบแนะแนวครูที่ปรึกษา

วิธีการแก้ไขปัญหากับนักเรียนคือได้แทรกเรื่องการมีจิตสาธารณะช่วยกันทำความสะอาดในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบครูก็ให้แง่คิดว่า การทำงานทุกย่างในโรงเรียนของเรานั้นฝึกให้นักเรียนของครูนั้น มีความอดทน ความรับผิดชอบ และถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างต้องมีความตั้งใจเอาใจใส่ในเรื่องนั้นจึงจะประสบผลสำเร็จคนเรานั้นจะประสบความสำเร็จได้จะต้องใช้เวลาจะช้าหรือเร็วก็ขึ้นอยู่กับตัวเราเอง และนักเรียนทุคนเริ่มรู้และเข้าใจเด็กเหล่านี้ก็ช่วยงานครูที่ปรึกษาได้อย่างยอดเยี่ยมตลอดเวลาผ่านไป 3 ปี

สรุปได้ว่านักเรียนกลุ่มนี้จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และผลสะท้อนกลับมาหาครูคือ นักเรียนบางคนไปเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย บางคนไปประกอบอาชีพที่ตนเองถนัดและรับราชการ เมื่อนักเรียนมาหาครูก็ได้กล่าวคำนี้ว่า เขาได้รับทั้งความรู้และประสบการณ์ที่ครูเป็นผู้อบรมสั่งสอนเขาให้เป็นคนที่มีความรับผิดชอบ ประกอบอาชีพที่ถนัด ไม่เอาเปรียบสังคม และทุกวันนี้เขาประกอบอาชีพมีเงินเดือนเลี้ยงครอบครัวและมีความสุขกับการทำงานถึงแม้งานจะหนักแค่ไหนก็ตาม

ในฐานะที่ยังดูแลนักเรียนก็จะนำความรู้และประสบการณ์ที่มีอยู่อบรมสั่งสอนนักเรียนต่อไปให้ดีที่สุด

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน นางอัมพร นันทะเสนา รหัส 57D0103122ความเห็น (0)