ข้อบังคั บคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิ ชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖


ข้อบังคั บคุรุสภา
ว่าด้วยมาตรฐานวิ ชาชีพ พ.ศ. ๒๕๕๖
...............................................................
โดยที่เป็นการสมควรยกเลิกข้ อบั งคั บคุรุสภา ว่ าด้ วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของ
วิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘
อาศั ยอํ านาจตามความในมาตรา ๙(๑) (๑๑) (ฉ) และมาตรา ๔๙ แห่งพระราชบั ญญั ติสภาครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖ ประกอบกั บมติคณะกรรมการคุรุสภา ในการประชุมครั ้งที่ ๕/๒๕๕๖
วั นที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๖ และครั ้งที่ ๑๑/๒๕๕๖ วั นที่ ๒ กั นยายน ๒๕๕๖ โดยความเห็นชอบของ
รัฐมนตรีว่ าการกระทรวงศึกษาธิการ คณะกรรมการคุรุสภาจึงออกข้ อบั งคั บคุรุสภา ว่ าด้ วยมาตรฐานวิชาชีพไว้
ดั งต่อไปนี ้
ข้ อ ๑ ข้ อบั งคั บนี ้เรียกว่ า“ข้ อบั งคั บคุรุสภา ว่ าด้ วยมาตรฐานวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖”
ข้ อ ๒ ข้ อบั งคั บนี ้ให้ ใช้ บั งคั บตั ้งแต่วั นประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้ นไป
ข้ อ ๓ ให้ ยกเลิก
(๑) ข้ อบั งคั บคุรุสภา ว่ าด้ วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘
(๒) ข้ อบั งคั บคุรุสภา ว่ าด้ วยมาตรฐานวิ ชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ(ฉบั บที่ ๒)
พ.ศ.๒๕๕๔
(๓) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์
วิชาชีพ สาระความรู้ สมรรถนะ และมาตรฐานการปฏิบั ติงานของผู้ ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์
(๔) ประกาศคณะกรรมการคุรุสภา เรื่อง มาตรฐานความรู้ มาตรฐานประสบการณ์
วิชาชีพ สาระความรู้ สมรรถนะ และมาตรฐานการปฏิบั ติงานของผู้ ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ (ฉบั บที่ ๒)
ข้ อบั งคั บคุรุสภาฉบั บใดอ้ างอิงข้ อบั งคั บคุรุสภาฉบั บที่ยกเลิกแล้ วตามวรรคหนึ ่ง รวมทั ้ง
ระเบียบหรือประกาศใดที่ออกภายใต้ ข้ อบั งคั บดั งกล่าว ให้ ถือว่ าอ้ างอิงข้ อบั งคั บคุรุสภา ว่ าด้ วยมาตรฐานวิชาชีพ
พ.ศ.๒๕๕๖ หรือข้ อบั งคั บคุรุสภา ว่ าด้ วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๕๖ แล้ วแต่กรณี
ข้ อ ๔ ในข้ อบั งคั บนี ้
“วิชาชีพ” หมายความว่ า วิชาชีพทางการศึกษาที่ทํ าหน้ าที่หลั กทางด้ านการเรียนการสอน
และการส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้ วยวิธีการต่าง ๆ รวมทั ้งการรับผิ ดชอบการบริหารสถานศึกษา
ในสถานศึกษาปฐมวั ย ขั ้นพื ้นฐาน และอุดมศึกษาที่ตํ ่ากว่ าปริญญาทั ้งของรัฐและเอกชน และการบริหาร
การศึกษานอกสถานศึกษาในระดั บเขตพื ้นที่การศึกษา ตลอดจนการสนั บสนุนการศึกษา ให้ บริการหรือ
ปฏิบั ติงานเกี่ยวเนื่องกั บการจั ดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหารการศึกษาในหน่วยงาน
การศึกษาต่าง ๆ
“สถาบั น” หมายความว่ า มหาวิทยาลั ย วิ ทยาลั ย สถาบั น บั ณฑิตวิทยาลั ย คณะ หรือ
หน่วยงานที่เรียกชื่ออย่ างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า ซึ ่งจั ดการศึกษาตามหลั กสูตรปริญญา หรือประกาศนียบั ตร
“ผู้ ประกอบวิ ชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่ า ครู ผู้ บริหารสถานศึกษา ผู้ บริหารการศึกษา
และบุคลากรทางการศึกษาอื่น ซึ ่งได้ รับใบอนุญาตเป็นผู้ ประกอบวิชาชีพตามพระราชบั ญญั ติสภาครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๖
“ครู” หมายความว่ า บุคคลซึ ่งประกอบวิชาชีพหลั กทางด้ านการเรียนการสอนและการ
ส่งเสริมการเรียนรู้ของผู้ เรียนด้ วยวิธีการต่าง ๆ ในสถานศึกษาปฐมวั ย ขั ้นพื ้นฐาน และอุดมศึกษาที่ตํ ่ากว่ า
ปริญญาทั ้งของรัฐและเอกชน
“ผู้ บริหารสถานศึกษา” หมายความว่ า บุคคลซึ ่งปฏิบั ติงานในตํ าแหน่งผู้ บริหารสถานศึกษา
ภายในเขตพื ้นที่การศึกษา และสถานศึกษาอื่นที่จั ดการศึกษาปฐมวั ย ขั ้นพื ้นฐาน และอุดมศึกษาที่ตํ ่ากว่ า
ปริญญาทั ้งของรัฐและเอกชน
“ผู้ บริหารการศึกษา” หมายความว่ า บุคคลซึ ่งปฏิบั ติงานในตํ าแหน่งผู้ บริหารนอกสถานศึกษา
ในระดั บเขตพื ้นที่การศึกษา
“บุคลากรทางการศึกษาอื่น” หมายความว่ า บุคคลซึ ่งทํ าหน้ าที่สนั บสนุนการศึกษา
ให้ บริการหรือปฏิบั ติงานเกี่ยวเนื่องกั บการจั ดกระบวนการเรียนการสอน การนิเทศ และการบริหาร
การศึกษาในหน่วยงานการศึกษาต่าง ๆ ซึ ่งหน่วยงานการศึกษากํ าหนดตํ าแหน่งให้ ต้ องมีคุณวุ ฒิทางการศึกษา
“มาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษา” หมายความว่ า ข้ อกํ าหนดเกี่ยวกั บคุณลั กษณะ และ
คุณภาพที่พึงประสงค์ ในการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ ่งผู้ ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้ องประพฤติ
ปฏิบั ติตาม ประกอบด้ วย มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ มาตรฐานการปฏิบั ติงานและ
มาตรฐานการปฏิบั ติตน
“มาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ” หมายความว่ า ข้ อกํ าหนดเกี่ยวกั บความรู้และ
ประสบการณ์ในการจั ดการเรียนรู้ หรือการจั ดการศึกษา ซึ ่งผู้ ต้ องการประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
ต้ องมีเพียงพอที่สามารถนํ าไปใช้ ในการประกอบวิชาชีพได้
“มาตรฐานการปฏิบั ติงาน” หมายความว่ า ข้ อกํ าหนดเกี่ยวกั บคุณลั กษณะหรือการแสดง
พฤติกรรมการปฏิบั ติงานและการพั ฒนางาน ซึ ่งผู้ ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้ องปฏิบั ติตามเพื่อให้
เกิดผลตามวั ตถุประสงค์ และเป้าหมายการเรียนรู้ หรือการจั ดการศึกษา รวมทั ้งต้ องฝึกฝนให้ มีทั กษะหรือ
ความชํ านาญสูงขึ ้นอย่ างต่อเนื่อง
“มาตรฐานการปฏิบั ติตน” หมายความว่ า จรรยาบรรณของวิชาชีพที่กํ าหนดขึ ้นเป็นแบบแผน
ในการประพฤติตน ซึ ่งผู้ ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้ องปฏิบั ติตาม เพื่อรักษาและส่งเสริมเกียรติคุณ
ชื่อเสียง และฐานะของผู้ ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้ เป็นที่เชื่อถือศรัทธาแก่ผู้ รับบริการและสั งคม
อั นจะนํ ามาซึ ่งเกียรติและศั กดิ ์ศรีแห่งวิชาชีพ
ข้ อ ๕ ให้ ประธานกรรมการคุรุสภารักษาการตามข้ อบั งคั บนี ้ และให้ มีอํ านาจออกระเบียบ
ประกาศ หรือคํ าสั่ ง เพื่อปฏิบั ติตามข้ อบั งคั บนี ้ รวมทั ้งให้ มีอํ านาจตีความและวิ นิจฉั ยชี ้ขาดปัญหาเกี่ยวกั บ
การปฏิบั ติตามที่กํ าหนดไว้ ในข้ อบั งคั บ
หมวด ๑
มาตรฐานความรู ้และประสบการณ์วิ ชาชีพ
ข้ อ ๖ ผู้ ประกอบวิชาชีพครู ต้ องมีคุณวุ ฒิไม่ตํ ่ากว่ าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า
หรือมีคุณวุ ฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ดั งต่อไปนี ้
(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้ วยความรู้ ดั งต่อไปนี ้
๑) ความเป็นครู
๒) ปรัชญาการศึกษา
๓) ภาษาและวั ฒนธรรม
๔) จิตวิทยาสํ าหรับครู
๕) หลั กสูตร
๖) การจั ดการเรียนรู้และการจั ดการชั ้นเรียน
๗) การวิ จั ยเพื่ อพั ฒนาการเรียนรู้
๘) นวั ตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา
๙) การวั ดและการประเมินผลการเรียนรู้
๑๐) การประกั นคุณภาพการศึกษา
๑๑) คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณ
(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ผ่ านการปฏิบั ติการสอนในสถานศึกษา
ตามหลั กสูตรปริญญาทางการศึกษา เป็นเวลาไม่น้ อยกว่ าหนึ ่งปี และผ่ านเกณฑ์ การประเมินปฏิบั ติการสอน
ตามหลั กเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการคุรุสภากํ าหนด ดั งต่อไปนี ้
๑) การฝึกปฏิบั ติวิชาชีพระหว่ างเรียน
๒) การปฏิบั ติการสอนในสถานศึกษาในสาขาวิชาเฉพาะ
ข้ อ ๗ ผู้ ประกอบวิชาชีพผู้ บริหารสถานศึกษา ต้ องมีคุณวุ ฒิไม่ตํ ่ากว่ าปริญญาตรีทางการ
บริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุ ฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ ดั งต่อไปนี ้
(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้ วยความรู้ ดั งต่อไปนี ้
๑) การพั ฒนาวิชาชีพ
๒) ความเป็นผู้ นํ าทางวิชาการ
๓) การบริหารสถานศึกษา
๔) หลั กสูตร การสอน การวั ดและประเมินผลการเรียนรู้
๕) กิจการและกิจกรรมนั กเรียน
๖) การประกั นคุณภาพการศึกษา
๗) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดั งต่อไปนี ้
๑) มีประสบการณ์ด้ านปฏิบั ติการสอนมาแล้ วไม่น้ อยกว่ าห้ าปี หรือ
๒) มีประสบการณ์ด้ านปฏิบั ติการสอนและต้ องมีประสบการณ์ในตํ าแหน่งหั วหน้ าหมวด
หรือหั วหน้ าสาย หรือหั วหน้ างาน หรือตํ าแหน่งบริหารอื่น ๆ ในสถานศึกษามาแล้ วไม่น้ อยกว่ าสองปี
ข้ อ ๘ ผู้ ประกอบวิชาชีพผู้ บริหารการศึกษา ต้ องมีคุณวุ ฒิไม่ตํ ่ากว่ าปริญญาตรีทางการ
บริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุ ฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์
วิชาชีพ ดั งต่อไปนี ้
(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้ วยความรู้ ดั งต่อไปนี ้
๑) การพั ฒนาวิชาชีพ
๒) ความเป็นผู้ นํ าทางวิชาการ
๓) การบริหารการศึกษา
๔) การส่งเสริมคุณภาพการศึกษา
๕) การประกั นคุณภาพการศึกษา
๖) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิชาชีพ ดั งต่อไปนี ้
๑) มีประสบการณ์ด้ านปฏิบั ติการสอนมาแล้ วไม่น้ อยกว่ าแปดปี หรือ
๒) มีประสบการณ์ในตํ าแหน่งผู้ บริหารสถานศึกษามาแล้ วไม่น้ อยกว่ าสามปี หรือ
๓) มีประสบการณ์ในตํ าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามที่กํ าหนดใน
กฎกระทรวงมาแล้ ว ไม่น้ อยกว่ าสามปี หรือ
๔) มีประสบการณ์ในตํ าแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นที่มีประสบการณ์การบริหาร
ไม่ตํ ่ากว่ าหั วหน้ ากลุ่ม หรือผู้ อํ านวยการกลุ่ม หรือเทียบเท่า มาแล้ วไม่น้ อยกว่ าห้ าปี หรือ
๕) มีประสบการณ์ด้ านปฏิบั ติการสอน และมีประสบการณ์ในตํ าแหน่งผู้ บริหาร
สถานศึกษา หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามที่กํ าหนดในกฎกระทรวง หรือบุคลากรทางการศึกษาอื่น
ที่มีประสบการณ์การบริหารไม่ตํ ่ากว่ าหั วหน้ ากลุ่ม หรือผู้ อํ านวยการกลุ่ม หรือเทียบเท่า รวมกั นมาแล้ ว
ไม่น้ อยกว่ าแปดปี
ข้ อ ๙ ผู้ ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้ องมีคุณวุ ฒิไม่ตํ ่ากว่ าปริญญาโททางการศึกษา
หรือเทียบเท่า หรือมีคุณวุ ฒิอื่นที่คุรุสภารับรอง โดยมีมาตรฐานความรู้และประสบการณ์วิชาชีพ ดั งต่อไปนี ้
(ก) มาตรฐานความรู้ ประกอบด้ วยความรู้ ดั งต่อไปนี ้
๑) การพั ฒนาวิชาชีพ
๒) การนิเทศการศึกษา
๓) แผนและกิจกรรมการนิเทศ
๔) การพั ฒนาหลั กสูตรและการจั ดการเรียนรู้
๕) การวิ จั ยทางการศึกษา
๖) นวั ตกรรมและเทคโนโลยี สารสนเทศทางการศึกษา
๗) การประกั นคุณภาพการศึกษา
๘) คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณ
(ข) มาตรฐานประสบการณ์วิ ชาชีพ ดั งต่อไปนี ้
๑) มีประสบการณ์ด้ านปฏิบั ติการสอนมาแล้ วไม่น้ อยกว่ าห้ าปี หรือ
มีประสบการณ์ด้ านปฏิบั ติการสอนและมีประสบการณ์ในตํ าแหน่งผู้ บริหารสถานศึกษา หรือผู้ บริหาร
การศึกษารวมกั นมาแล้ วไม่น้ อยกว่ าห้ าปี
๒) มีผลงานทางวิชาการที่มีคุณภาพและมีการเผยแพร่
ข้ อ ๑๐ สาระความรู้และสมรรถนะของผู้ ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตามมาตรฐาน
ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพให้ เป็นไปตามที่คณะกรรมการคุรุสภากํ าหนด
หมวด ๒
มาตรฐานการปฏิบั ติงาน
ข้ อ ๑๑ ผู้ ประกอบวิชาชีพครู ต้ องมีมาตรฐานการปฏิบั ติงาน ดั งต่อไปนี ้
๑) ปฏิบั ติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพั ฒนาวิชาชีพครูให้ ก้ าวหน้ าอยู ่ เสมอ
๒) ตั ดสินใจปฏิบั ติกิจกรรมต่าง ๆโดยคํ านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้ เรียน
๓) มุ่งมั่ นพั ฒนาผู้ เรียนให้ เติบโตเต็ มตามศั กยภาพ
๔) พั ฒนาแผนการสอนให้ สามารถปฏิบั ติได้ จริงในชั ้นเรียน
๕) พั ฒนาสื่อการเรียนการสอนให้ มีประสิทธิภาพอยู ่ เสมอ
๖) จั ดกิจกรรมการเรียนการสอนให้ ผู้ เรียนรู้จั กคิดวิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์
โดยเน้ นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้ เรียน
๗) รายงานผลการพั ฒนาคุณภาพของผู้ เรียนได้ อย่ างมีระบบ
๘) ปฏิบั ติตนเป็นแบบอย่ างที่ดีแก่ผู้ เรียน
๙) ร่วมมือกั บผู้ อื่นในสถานศึกษาอย่ างสร้างสรรค์
๑๐) ร่วมมือกั บผู้ อื่นในชุมชนอย่ างสร้างสรรค์
๑๑) แสวงหาและใช้ ข้ อมูลข่าวสารในการพั ฒนา
๑๒) สร้างโอกาสให้ ผู้ เรียนได้ เรียนรู้ในทุกสถานการณ์
ข้ อ ๑๒ ผู้ ประกอบวิชาชีพผู้ บริหารสถานศึกษา และผู้ บริหารการศึกษา ต้ องมีมาตรฐาน
การปฏิบั ติงาน ดั งต่อไปนี ้
๑) ปฏิบั ติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพั ฒนาวิชาชีพการบริหารการศึกษาให้ ก้ าวหน้ าอยู ่ เสมอ
๒) ตั ดสินใจปฏิบั ติกิจกรรมต่าง ๆโดยคํ านึงถึงผลที่จะเกิดขึ ้นกั บการพั ฒนาของ
ผู้ เรียน บุคลากร และชุมชน
๓) มุ่งมั่ นพั ฒนาผู้ ร่วมงานให้ สามารถปฏิบั ติงานได้ เต็ มศั กยภาพ
๔) พั ฒนาแผนงานขององค์ การให้ มีคุณภาพสูง สามารถปฏิบั ติให้ เกิดผลได้ จริง
๕) พั ฒนาและใช้ นวั ตกรรมการบริหารจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ ้นเป็นลํ าดั บ
๖) ปฏิบั ติงานขององค์ การโดยเน้ นผลถาวร
๗) ดํ าเนินการและรายงานผลการพั ฒนาคุณภาพการศึกษาได้ อย่ างเป็นระบบ
๘) ปฏิบั ติตนเป็นแบบอย่ างที่ดี
๙) ร่วมมือกั บชุมชนและหน่วยงานอื่นอย่ างสร้างสรรค์
๑๐) แสวงหาและใช้ ข้ อมูลข่าวสารในการพั ฒนา
๑๑) เป็นผู้ นํ าและสร้างผู้ นํ าทางวิ ชาการในหน่วยงานของตนได้
๑๒) สร้างโอกาสในการพั ฒนาได้ ทุกสถานการณ์
ข้ อ ๑๓ ผู้ ประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ต้ องมีมาตรฐานการปฏิบั ติงาน ดั งต่อไปนี ้
๑) ปฏิบั ติกิจกรรมทางวิชาการเพื่อพั ฒนาการนิเทศการศึกษา เพื่ อให้ เกิดการพั ฒนา
วิชาชีพทางการศึกษาอย่ างสมํ ่าเสมอ
๒) ตั ดสินใจปฏิบั ติกิจกรรมการนิเทศการศึกษา โดยคํ านึงถึงผลที่จะเกิดแก่ผู้ รับการนิเทศ
๓) มุ่งมั่ นพั ฒนาผู้ รับการนิเทศให้ ลงมือปฏิบั ติกิจกรรมจนเกิดผลต่อการพั ฒนา
อย่ างมีคุณภาพ เต็ มศั กยภาพ
๔) พั ฒนาแผนการนิเทศให้ มีคุณภาพสูง สามารถปฏิบั ติให้ เกิดผลได้ จริง
๕) พั ฒนาและใช้ นวั ตกรรมการนิเทศการศึกษาจนเกิดผลงานที่มีคุณภาพสูงขึ ้นเป็นลํ าดั บ
๖) จั ดกิจกรรมการนิเทศการศึกษาโดยเน้ นผลถาวรที่เกิดแก่ผู้ รับการนิเทศ
๗) ดํ าเนินการและรายงานผลการนิเทศการศึกษาให้ มีคุณภาพสูงได้ อย่ างเป็นระบบ
๘) ปฏิบั ติตนเป็นแบบอย่ างที่ดี
๙) ร่วมพั ฒนางานกั บผู้ อื่นอย่ างสร้างสรรค์
๑๐) แสวงหาและใช้ ข้ อมูลข่าวสารในการพั ฒนา
๑๑) เป็นผู้ นํ าและสร้างผู้ นํ าทางวิ ชาการ
๑๒) สร้างโอกาสในการพั ฒนางานได้ ทุกสถานการณ์
หมวด ๓
มาตรฐานการปฏิบั ติตน
ข้ อ ๑๔ ผู้ ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้ องมีมาตรฐานการปฏิบั ติตนตามข้ อบั งคั บคุรุสภา
ว่ าด้ วยจรรยาบรรณของวิชาชีพ
หมวด ๔
บทเฉพาะกาล
ข้ อ ๑๕ ข้ อบั งคั บนี ้ไม่กระทบสิทธิและหน้ าที่ของบรรดาผู้ ได้ รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ทางการศึกษา ที่ใช้ มาตรฐานวิชาชีพตามข้ อบั งคั บคุรุสภาว่ าด้ วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ
พ.ศ.๒๕๔๘
ข้ อ ๑๖ ให้ สถาบั นที่ยั งปรับปรุงหลั กสูตรไม่แล้ วเสร็จตามข้ อบั งคั บนี ้ ยั งคงใช้ หลั กสูตรตาม
ข้ อบั งคั บคุรุสภา ว่ าด้ วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ไปพลางก่อน
ทั ้งนี ้ ต้ องไม่เกินสามปีหลั งจากวั นที่ข้ อบั งคั บนี ้ใช้ บั งคั บ
ข้ อ ๑๗ ผู้ ที่สํ าเร็จการศึกษาตามหลั กสูตรที่ใช้ มาตรฐานวิ ชาชีพตามข้ อบั งคั บคุรุสภาว่ าด้ วย
มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๘ ที่ต้ องการขึ ้นทะเบียนขอรับใบอนุญาต
ให้ มาขอขึ ้นทะเบียนใบอนุญาตให้ แล้ วเสร็จภายในห้ าปีนั บตั ้งแต่วั นที่สํ าเร็จการศึกษา
ผู้ มีคุณวุฒิไม่ตํ ่ากว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่คุรุสภา
ให้ การรับรองตามข้ อบั งคั บคุรุสภา ว่ าด้ วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘
สามารถใช้ เป็นคุณวุ ฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ได้ ภายในห้ าปีนั บแต่วั นที่ข้ อบั งคั บนี ้ใช้ บั งคั บ
ผู้ มีคุณวุ ฒิไม่ตํ ่ากว่ าปริญญาตรีทางการบริหารการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุ ฒิอื่นที่คุรุสภา
ให้ การรับรองตามข้ อบั งคั บคุรุสภา ว่ าด้ วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ สามารถใช้ เป็น
คุณวุ ฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพผู้ บริหารสถานศึกษา และผู้ บริหารการศึกษา ได้ ภายในห้ าปี
นั บแต่วั นที่ข้ อบั งคั บนี ้ใช้ บั งคั บ
ผู้ มีคุณวุ ฒิไม่ตํ ่ากว่ าปริญญาโททางการศึกษา หรือเทียบเท่า หรือคุณวุ ฒิอื่นที่คุรุสภา
ให้ การรับรองตามข้ อบั งคั บคุรุสภา ว่ าด้ วยมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๘ สามารถใช้ เป็น
คุณวุ ฒิในการขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์ ได้ ภายในห้ าปีนั บแต่วั นที่ข้ อบั งคั บนี ้ใช้ บั งคั บ
ประกาศ ณ วั นที่ กั นยายน พ.ศ.๒๕๕๖
(ศาสตราจารย์ ไพฑูรย์ สินลารัตน์)
ประธานกรรมการคุรุสภา

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนความเห็น (0)