แผนพัฒนาตนเอง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : ID Plass ( INDIVEDUAL DEVELOPMENT PLAN)

แผนพัฒนาตนเองข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา : ID Plass ( INDIVEDUAL DEVELOPMENTPLAN)

โรงเรียนบ้านเขาทรายสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราชเขต 4

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว

ส่วนที่ 1 :ข้อมูลทั่วไป เลขประจำตัวประชาชน- เลขที่ตำแหน่งเงินเดือน

เลขที่ผู้เสียภาษี-

ชื่อ – สกุลนางสุพาลิตรสมเขาใหญ่ตำแหน่ง ผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการ วุฒิการศึกษาครุศาสตรมหาบัณฑิตวิชาเอก การบริหารสถานศึกษา วัน / เดือน / ปีเกิดหมู่เลือด0สัญชาติไทยศาสนา พุทธ

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้084-8485500

E – mail…………………………………………………………………..

กลุ่มงานที่สังกัด
  • -
งานประจำ
  • 1.บริหารกิจการในสถานศึกษา
งานพิเศษ
  • 1.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ความสามารถพิเศษ

เบอร์โทรศัพท์084 – 8485500E – mail…………………………………………
ส่วนที่2 รายละเอียดการพัฒนาตนเอง

ที่

สมรรถนะที่จะพัฒนา อันดับความสำคัญ วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา ระยะเวลาในการพัฒนา การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
เริ่มต้น สิ้นสุด

1.
สมรรถนะหลัก การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1.1ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน

1.2ความสามารถในการปฏิบัติงาน

1.3ผลการปฏิบัติงาน

1

-เข้ารับการอบรมพัฒนา หรือศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการ

-นิเทศกำกับติดตาม การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการทุกระยะ

-สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน
1 เม.ย..56
31 มี.ค. 57

สพป.นศ. 4

มีการวางแผนการทำงานที่เป็นระบบสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล

2. การบริการที่ดี 2.1ความสามารถในการสร้างระบบการให้บริการ 2.2ความสามารถในการให้บริการ 7 1. การเตรียมการศึกษาปัญหาและความต้องการจำเป็นของนักเรียนและครูในการพัฒนาการเรียนรู้ 2. การปฏิบัติ สำรวจปัญหา- ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาการเรียนรู้สนับสนุนสื่อวัสดุอุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ให้แก่ครูผู้สอน 3. การติดตามติดตามการจัดการเรียนการสอนตามแผนการจัดการเรียนรู้ และสัมภาษณ์ผู้ที่รับบริการ

4. การประเมิน ใช้แบบสอบถามวัดความพึงพอใจในการรับบริการ
1 เม.ย..5631 มี.ค. 57

สพป.นศ. 4

ผู้รับบริการมีความพีงพอใจ

<table> <tbody><tr> <td>ที่</td> <td>สมรรถนะที่จะพัฒนา</td> <td>อันดับความสำคัญ</td> <td>วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา</td> <td>ระยะเวลาในการพัฒนา</td> <td>การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน</td> <td>ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</td> </tr> <tr> <td>เริ่มต้น</td> <td>สิ้นสุด</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>การพัฒนาตนเอง 3.1ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง 3.2ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร <p>3.3ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแสวงหาความรู้</p> <p>3.4ความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการและวิชาชีพ </p> <p>3.5ความสามารถในการประมวลความรู้และนำความรู้ไปใช้</p></td> <td>2 </td><td> -เข้ารับการอบรมสัมมนาที่หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานอื่น ๆ จัดขึ้น -อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร <p>-ศึกษาดูงานโรงเรียนที่ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เพื่อนำมาพัฒนาตนเอง</p> <p>-แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารในกลุ่มเครือข่ายและเขตพื้นที่</p> <p>-ศึกษาเอกสารผลงานทางวิชาการจากตำรา วารสาร</p> <p>-สืบค้นข้อมูลความรู้ทางอินเตอร์เน็ต</p> <p>-สรุปประมวลองค์ความรู้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้</p></td> <td>


1 เม.ย..56 </td> <td>


31 มี.ค. 57 </td> <td> <p>สพป.นศ. 4</p></td> <td>ตนเองเป็นผู้มีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นสามารถนำความรู้มาใช้ทำให้สถานศึกษามีการพัฒนา</td> </tr> </tbody></table><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><table> <tbody><tr> <td>ที่</td> <td>สมรรถนะที่จะพัฒนา</td> <td>อันดับความสำคัญ</td> <td>วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา</td> <td>ระยะเวลาในการพัฒนา</td> <td>การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน</td> <td>ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</td> </tr> <tr> <td>เริ่มต้น</td> <td>สิ้นสุด</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>การทำงานเป็นทีม 4.1ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงานเป็นทีม 4.2ความสามารถในการปฏิบัติงานร่วมกัน </td><td> <p>3</p></td> <td>
-วางแผนการทำงานในรูปแบบคณะทำงาน -ร่วมทำงานเป็นคณะตามคำสั่งของกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพและสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ยอมรับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงานและผู้ใต้บังคับบัญชา โดยรู้จักการเป็นผู้ให้และผู้รับที่ดี สร้างความสามัคคีในองค์กร </td> <td>

1 เม.ย..56 </td> <td>

31 มี.ค. 57 </td> <td> สพป.นศ. 4</td> <td>
การทำงาบบรรลุผลสำเร็จ มีเครือข่ายในการทำงาน </td></tr> </tbody></table><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><p></p><table> <tbody><tr> <td>ที่</td> <td>สมรรถนะที่จะพัฒนา</td> <td>อันดับความสำคัญ</td> <td>วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา</td> <td>ระยะเวลาในการพัฒนา</td> <td>การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน</td> <td>ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</td> </tr> <tr> <td>เริ่มต้น</td> <td>สิ้นสุด</td> </tr> <tr> <td>
1. </td> <td>สมรรถนะประจำสายงาน การวิเคราะห์สังเคราะห์และการวิจัย 1.1.ความสามารถในการวิเคราะห์ <p>1.2. ความสามารถในการสังเคราะห์</p> <p>1.3. ความสามรถในการเขียนเอกสารทางวิชาการ</p> <p>1.4 ความสามารถในการวิจัย</p></td> <td>
4 </td> <td>
-อบรมพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการเขียนเอกสารทางวิชาการ -ศึกษาค้นคว้าจากเอกสารทางวิชาการ <p>-ศึกษาเอกสารงานวิจัย หรือศึกษาค้นคว้าทางอินเตอร์ และฝึกการวิเคราะห์สังเคราะห์</p> </td><td>1 เม.ย..56</td> <td>31 มี.ค. 57</td> <td>

สพป.นศ. 4 </td> <td>
สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์งานวิจัย นำมาใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้ </td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>การสื่อสารและแรงจูงใจ 2.1 ความสามารถในการสื่อสารเพื่อการบริหารจัดการศึกษา 2.2 ความสามารถในการจูงใจ <p></p></td> <td>5</td> <td>
-อบรมพัฒนาตนเองหรือศึกษาจากเอกสารตำรา เกี่ยวกับทฤษฎีการบริหารจัดการศึกษา </td><td>1 เม.ย..56</td> <td>31 มี.ค. 57</td> <td>
สพป.นศ. 4 </td> <td>เกิดความเข้าใจที่ดีต่อกันบุคลากรมีแรงจูงใจในการทำงาน</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>การพัฒนาศักยภาพบุคคล ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษา</td> <td>6</td> <td>
-ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างน้อยปีละ 20ชั่วโมง </td> <td>1 เม.ย..56</td> <td>31 มี.ค. 57</td> <td>
สพป.นศ. 4 </td> <td>
บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างน้อยปีละ 20 ชั่วโมง </td> </tr> </tbody></table><table> <tbody><tr> <td>ที่</td> <td>สมรรถนะที่จะพัฒนา</td> <td>อันดับความสำคัญ</td> <td>วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา</td> <td>ระยะเวลาในการพัฒนา</td> <td>การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน</td> <td>ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</td> </tr> <tr> <td>เริ่มต้น</td> <td>สิ้นสุด</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>การมีวิสัยทัศน์ 4.1 ความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศน์ของตนเอง 4.2 ความสามารถในการกำหนดวิสัยทัศน์ของสถานศึกษา </td><td> <p>9</p></td> <td>
-ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองจากเอกสารหรือตำรา -ฝึกปฏิบัติการเขียนวิสัยทัศน์ของตนเองและของสถานศึกษา <p>-อบรมพัฒนาทักษะเกี่ยวกับการบริหารสถานศึกษา</p> </td> <td>1 เม.ย..56</td> <td>31 มี.ค. 57</td> <td>

สพป.นศ. 4 </td> <td>สามารถกำหนดวิสัยทัศน์ของตนเองและของสถานศึกษาได้เป็นอย่างดี</td> </tr> <tr> <td>
</td><td>วินัยคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณของวิชาชีพ 1.การมีวินัย 2.การประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี <p>3.การดำรงชีวิตอย่างเหมาะสม</p> <p>4.ความรักและศรัทธาในวิชาชีพ</p> <p>5.ความรับผิดชอบในวิชาชีพ</p> </td><td> <p>8</p></td> <td>-อบรมพัฒนาเกี่ยวกับวินัยและการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมคุณธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ -สมัครเข้าชมรมหรือสมาคมเกี่ยวกับวิชาชีพ -ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง</td> <td>1 เม.ย..56</td> <td>31 มี.ค. 57</td> <td>


สพป.นศ. 4 คุรุสภาเขตพื้นที่ </td> <td>
เป็นแบบอย่างที่ดีแก่ครูและนักเรียน </td> </tr> </tbody></table><p></p><p></p><p>ส่วนที่3ตารางสรุปแผนพัฒนาตนเอง</p><p></p><table> <tbody><tr> <td>อันดับความสำคัญ</td> <td>สมรรถนะที่จะพัฒนา</td> <td>วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา</td> <td>ระยะเวลาในการพัฒนา</td> <td>การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน</td> <td>ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</td> </tr> <tr> <td>เริ่มต้น</td> <td>สิ้นสุด</td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>การมุ่งผลสัมฤทธิ์การพัฒนาตนเอง 3.1ความสามารถในการวิเคราะห์ตนเอง 3.2ความสามารถในการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร <p>3.3ความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อแสวงหาความรู้</p> <p>3.4ความสามารถในการติดตามความเคลื่อนไหวทางวิชาการและวิชาชีพ </p> <p>3.5ความสามารถในการประมวลความรู้และนำความรู้ไปใช้</p></td> <td>-เข้ารับการอบรมสัมมนาที่หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานอื่น ๆ จัดขึ้น -อบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้บริหาร -ศึกษาดูงานโรงเรียนที่ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ เพื่อนำมาพัฒนาตนเอง <p>-แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้บริหารในกลุ่มเครือข่ายและเขตพื้นที่</p> <p>-ศึกษาเอกสารผลงานทางวิชาการจากตำรา วารสาร</p> <p>-สืบค้นข้อมูลความรู้ทางอินเตอร์เน็ต</p> <p>-สรุปประมวลองค์ความรู้เพื่อนำมาประยุกต์ใช้</p></td> <td>


1 เม.ย..56 </td> <td>


31 มี.ค. 57 </td> <td> <p>สพป.นศ. 4</p></td> <td>ตนเองเป็นผู้มีคุณภาพ ได้รับการพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นสามารถนำความรู้มาใช้ทำให้สถานศึกษามีการพัฒนา</td> </tr> </tbody></table><table> <tbody><tr> <td>อันดับความสำคัญ</td> <td>สมรรถนะที่จะพัฒนา</td> <td>วิธีการ / รูปแบบการพัฒนา</td> <td>ระยะเวลาในการพัฒนา</td> <td>การขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงาน</td> <td>ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ</td> </tr> <tr> <td>เริ่มต้น</td> <td>สิ้นสุด</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>สมรรถนะหลัก การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 1.1ความสามารถในการวางแผนการปฏิบัติงาน <p>1.2ความสามารถในการปฏิบัติงาน</p> <p>1.3ผลการปฏิบัติงาน</p></td> <td> <p>-เข้ารับการอบรมพัฒนา หรือศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาแผนปฏิบัติการ</p> <p>-นิเทศกำกับติดตาม การปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติการทุกระยะ</p> <p>-สรุปและประเมินผลการปฏิบัติงาน</p> </td><td>


<p>1 เม.ย..56</p></td> <td>


31 มี.ค. 57 </td> <td> <p>สพป.นศ. 4</p></td> <td> <p>มีการวางแผนการทำงานที่เป็นระบบสามารถปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ</p> <p>และประสิทธิผล</p> <p></p></td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>การพัฒนาศักยภาพบุคคล ความสามารถในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานศึกษา</td> <td>
-ส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนได้รับการพัฒนาอย่างน้อยปีละ 20ชั่วโมง </td> <td>1 เม.ย..56</td> <td>31 มี.ค. 57</td> <td>
สพป.นศ. 4 </td> <td>
บุคลากรได้รับการพัฒนาอย่างน้อยปีละ 20 ชั่วโมง </td> </tr> </tbody></table><table> <tbody><tr> </tr> <tr> <td> </td> <td> <table> <tbody><tr> <td> ความเห็นของผู้บังคับบัญชา ……………………………………………………………………………………………………………………………. <p>…………………………………………………………………………………………………………………………….</p> <p>…………………………………………………………………………………………………………………………….</p> <p>ลงชื่อ …………………………………………………………</p> <p>(………………………………………………)</p> <p>ตำแหน่ง……………………………………………………………………………………………</p> </td></tr></tbody></table></td></tr></tbody></table><p>ลงชื่อ…………………………………………</p><p>(นางสุพาลิตรสมเขาใหญ่)</p><p>ผู้จัดทำแผนพัฒนาตนเอง</p><p>
</p>

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การประเมินโครงการประกันคุณภาพภายในโรงเรียนความเห็น (0)