คอมพิวเตอร์สร้างสรรค์ ชั้น ม.2 เป็นวิชาที่ชอบสอนมากเพราะได้สอนเนื้อหาที่หลากหลาย ขึ้นอยู่กับว่าผู้สอนต้องการจะนำเนื้อหาอะไรมาให้ผู้เรียน เรียน  นักเรียนก็ชอบเพราะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดและสนุกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ