จากการวิจัย รายงาน ผลการประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พบว่าด้านนักเรียน(การคิดวิเคราะห์,การแสวงหาความรู้,ทักษะหลักสูตร) ด้านครูผู้สอน(เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ)ด้านผู้บริหาร(เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ,หลักสูตรท้องถิ่น)ซึ่งเป็นปัญหา ดังนั้นได้ดำเนินการสร้างนวัตกรรมเป็นชุดฝึกกิจกรรม จำนวน4 เล่ม เล่มที่ 1นักเรียน เล่มที่ 2 ครูผู้สอน เล่มที่ 3 ผู้บริหาร และเล่มที่ 4 ศึกษานิเทศก์ ซึ่งได้ทดลองใช้แล้วและดำเนินการขยายผลให้ทุกโรงเรียน จำนวน 238 โรงเรียนได้ใช้ตามโครงการการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา โดยการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาแบบยั่งยืน