งานธุรการ เป็นงานที่เกี่ยวข้องกับการรับและส่งหนังสือราชการ ภายในหน่วยงานและต่างหน่วยงาน