STAD เป็นการพัฒนาการเรียนรู้ที่คุณครูได้ดำเนินการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนมานานแล้ว  ได้แก่การจัดนักเรียนนั่งเรียนเป็นกลุ่ม ๆแต่คุณครูยังไม่ได้จัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบตามขั้นตอนของการเรียนแบบร่วมมือโดยวิธีการตามรูปแบบ STAD          ดังนั้นคุณครูที่ต้องการพัฒนาผลสัมทางการเรียนควรศึกษาและทำการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามรูปแบบการรียนแบบร่วมมือด้วยวิธี STAD