คาบแรกของการเรียนวิชา Knowledge Management

ได้ความมาว่า......

คือ การจัดการความรู้

ความรู้ มี 2 ประเภท คือ

1.ความรู้โดยนัย (Tacit Knowledge )

2.ความรู้ชัดเจน (Explicit Knowledge)

และมีเกลียวความรู้ SECI Model

1.สังคม socialization

เป็นการเปลี่ยแปลงของ Tacit..กับ.. Tacit

2.สกัดความรู้ Externalization

เป็นการเปลี่ยแปลงของ Tacit..กับ.. Explicit

3.รวมความรู้ Combination

เป็นการเปลี่ยแปลงของ Explicit..กับ.. Explicit

4.ฝังความรู้ Internalization

เป็นการเปลี่ยแปลงของ Explicit..กับ..Tacit