ข้อวินิจฉัยทางการพยาบาล แบบ NANDA 13 Domain ของ Spark and Tylor

ภาณุ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ข้อวินิจฉัยการพยาบาล ตามรูปแบบของ NANDA

ดร.ภาณุ อดกลั้น

DOMAIN 1 การส่งเสริมสุขภาพ (HEALTH PROMOTION )

Class 1 การรับรู้ภาวะสุขภาพ (Health Awareness )

การรับรู้ภาวะสุขภาพของตนเองบกพร่อง

Class 2 การจัดการด้านสุขภาพ (Health Management )

การจัดการสุขภาพตนเองไม่มีประสิทธิผลทำให้ไม่ได้รับยารักษาโรค (Ineffective self-health management therapeutic regimen management)

การจัดการของครอบครัวไม่่มีประสิทธิผลทำให้ให้ผู้ป่วยไม่ได้รับยารักษาโรค (Ineffective family therapeutic regimen management)

การดูแลรักษาสุขภาพไม่่มีประสิทธิผล(Ineffective health maintenance)

ละเลยในการดูแลตนเอง(Self-neglect)

DOMAIN 2 ภาวะโภชนาการ (NUTRITION )

Class 1 การได้รับสารอาหาร ( Ingestion )

การกลืนผิดปกติ(Impaired swallowing)

ได้รับสารอาหารไม่เพียงพอ(imbalanced nutrition: Less than body requirements )

ได้รับสารอาหารเกินความจำเป็น(Imbalanced nutrition: More than body requirements)

Class 2 การย่อยอาหาร (Digestion )

การย่อยอาหารผิดปกติ

Class 3 การดูดซึม (Absorption )

การดูดซึม อาหารผิดปกติ

Class 4 การเผาผลาญอาหาร (Metabolism)

การทำงานของตับบกพร่อง(impaired liver function)

การมีระดับน้ำตาลไม่คงที่ (unstable glucose level)

Class 5 สารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ ( Hydration )

ภาวะพร่องสารน้ำ(Deficient fluid volume)

ภาวะน้ำเกิน(Excess fluid volume)

DOMAIN 3 การขับถ่าย/การแลกเปลี่ยน (ELIMINATION/EXCHANGE )

Class 1 การทำหน้าที่ของระบบทางเดินปัสสาวะ (Urinary Function)

การขับปัสสาวะบกพร่อง (Impaired urinary elimination)

ปัสสาวะคั่ง (Urinary retention)

ปัสสาวะเล็ด (urinary incontinence)

Class 2 การทำหน้าที่ของระบบทางเดินอาหาร (Gastrointestinal Function )

กลั้นอุจจาระไม่อยู่ (Bowel incontinence)

อุจจาระร่วง (Diarrhea)

ท้องผูกConstipation

Class 3 การทำหน้าที่ของระบบ ผิวหนัง (Integumentary Function )

การขับถ่ายผ่านทางผิวหนังบกพร่อง

Class 4 การทำหน้าที่ของระบบทางเดินหายใจ (Respiratory Function )

การแลกเปลี่ยนก๊าซบกพร่อง (Impaired gas exchange)

DOMAIN 4 การทำกิจกรรม/การพักผ่อน (ACTIVITY/REST )

Class 1 การพักผ่อน/การหลับนอน (Sleep/Rest )

อดนอน (Sleep deprivation)

นอนไม่หลับ (Insomnia)

รูปแบบการนอนหลับถูกรบกวน (Disturbed sleep pattern)

Class 2 การทำกิจกรรม/ การออกกำลัง (Activity/Exercise )

การเคลื่อนไหวทางร่างกายบกพร่อง (Impaired physical mobility)

ขาดการทำกิจกรรมนันทนาการ (Deficient divisional activity)

การฟื้นตัวล่าช้าหลังการผ่าตัด (Delayed surgical recovery)

Class 3 ความสมดุลของพลังงาน (Energy Balance )

ความเมื่อยล้า (Fatigue)

Class 4 การตอบสนองของระบบหัวใจ/ระบบหายใจ (Cardiovascular/Pulmonary Responses )

ปริมาณเลือดที่ส่งออกจากหัวใจลดลง (Decreased cardiac output)

การหายใจตามธรรมชาติมีความบกพร่อง (Impaired spontaneous ventilation)

รูปแบบการหายใจไม่มีประสิทธิผล (Ineffective breathing pattern)

ความทนต่อการทำกิจกรรมลดลง (Activity intolerance)

การตอบสนองในการหย่าเครื่องช่วยหายใจผิดปกติ (Dysfunctional ventilatory weaning response)

การกำซาบของเนื้อเยื่อหัวใจลดลง (Decreased cardiac tissue perfusion)

การกำซาบของเนื้อเยื่อสมองลดลง (Ineffective cerebral tissue perfusion)

การกำซาบของระบบทางเดินอาหารลดลง (Ineffective gastrointestinal perfusion)

การกำซาบของเนื้อเยื่อส่วนปลายลดลง (Ineffective peripheral tissue perfusion )

ภาวะช็อต (shock)

มีเลือดออก(bleeding)

Class 5 การดูแลตนเอง (Self-Care )

การสวมเสื้อผ้า/แต่งตัวด้วยตนเองบกพร่อง (Dressing/Grooming self-care deficit)

การอาบน้ำ / สุขอนามัยด้วยตนเองบกพร่อง (Bathing/hygiene self-care deficit )

การรับประทานอาหารด้วยตนเองบกพร่อง (Feeding self-care deficit)

การเข้าห้องน้ำด้วยตนเองบกพร่อง (Toileting self-care deficit)

DOMAIN 5 การรับรู้ / ความรู้ความเข้าใจ (PERCEPTION/COGNITION )

Class 1 ความสนใจ (Attention )

ไม่ใส่ใจสิ่งรอบข้าง (Unilateral neglect)

Class 2 การปฐมนิเทศ (Orientation )

การแปลความหมายสิ่งแวดล้อมบกพร่อง (Impaired environmental interpretation syndrome)

หลงทาง (Wandering)

Class 3 ความรู้สึก / การรับรู้ (Sensation/Perception )

ประสาทสัมผัสทางการรับรู้ถูกรบกวน(ระบุ: ภาพ, หู, การเคลื่อนไหวทางร่างกายรสชาติ, สัมผัส (Disturbed sensory perception (specify: visual, auditory, kinesthetic, gustatory, tactile)

Class 4 ความรู้ความเข้าใจ (Cognition)

ขาดความรู้ (ระบุ) Deficient knowledge (specify)

ความสับสนเฉียบพลัน (Acute confusion)

ความสับสนเรื้อรัง (Chronic confusion )

ความจำบกพร่อง (Impaired memory)

กระบวนการคิดถูกรบกวน (Disturbed thought processes)

Class 5 Communication

การสื่อสารด้วยคำพูดบกพร่อง (Impaired verbal communication)

DOMAIN 6 การรับรู้ตนเอง (SELF-PERCEPTION )

Class 1 แนวคิดเกี่ยวกับตนเอง (Self-Concept )

ความอ่อนแอ (Powerlessness)

ความสิ้นหวัง (Hopelessness)

ความเหงา ( loneliness)

ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ถูกทำลาย (Compromised human dignity)

Class 2 ความภาคภูมิใจในตนเอง (Self-Esteem )

ความภาคภูมิใจในตนเองต่ำ (Low self-esteem)

Class 3 ภาพลักษณ์ทางร่างกาย (Body Image )

ภาพลักษณ์ทางร่างกายถูกรบกวน (Disturbed body image)

DOMAIN 7 การมีปฏิสัมพันธ์ (ROLE RELATIONSHIPS )

Class 1 บทบาทในการดูแล (Caregiving Roles )

เกิดความเครียดในการทำบทบาทผู้ดูแล (Caregiver role strain)

บิดามารดาเป็นผู้พิการ (Impaired parenting)

Class 2 ปฏิสัมพันธ์ ในครอบครัว (Family Relationships )

กระบวนการครอบครัวถูกขัดขวาง (Interrupted family processes)

กระบวนการครอบครัวผิดปกติเนื่องจากผู้ป่วยเป็นโรคพิษสุราเรื้อรัง (Dysfunction family process : Alcoholism)

Class 3 ผลการปฏิบัติงานตามบทบาท (Role Performance )

ไม่สามารถปฏิบัติงานตามบทบาท (Ineffective role performance)

ความขัดแย้งในบทบาทของผู้ปกครอง (Parental role conflict)

DOMAIN 8 ความรู้สึกทางเพศ (SEXUALITY )

Class 1 เอกลักษณ์ทางเพศ ( Sexual Identity )

ความเบี่ยงเบนของเอกลักษณ์ทางเพศ

Class 2 การทำงานทางเพศ ( Sexual Function )

เสื่อมสมรรถภาพทางเพศ (Sexual dysfunction )

รูปแบบความสัมพันธ์ทางเพศไม่มีประสิทธิผล (Ineffective sexuality pattern)

Class 3 ระบบสืบพันธุ์ (Reproduction )

การรบกวนทั้งมารดาและทารกในครรภ์ (disturbed maternal-fetal dyad)

DOMAIN 9 การปรับตัว/อดทนต่อความเครียด (COPING/STRESS TOLERANCE )

Class 1 การตอบสนองหลังจากการบาดเจ็บ (Post trauma Responses )

อาการแสดงหลังจากถูกข่มขืน(Rape-trauma syndrome)

อาการแสดงหลังจากได้รับบาดเจ็บ (Post trauma syndrome)

Class 2 การปรับตัว (Coping Responses )

ความกลัว (Fear)

ความวิตกกังวล (Anxiety)

ความวิตกกังวลต่อความตาย(Death anxiety)

ความโศกเศร้าเรื้อรัง (Chronic sorrow)

ปฏิเสธไม่ได้ผล Ineffective denial

โศกเศร้าเสียใจ (Grieving)

การเผชิญปัญหาไม่มีประสิทธิผล (Ineffective coping)

เกิดความเครียดมากกินไป (Stress overload)

Class 3 ประสาท และพฤติกรรมเมื่อเกิดความเครียด (Neurobehavioral Stress)

ปฏิกิริยาอัตโนมัติทำงานผิดปกติ (Autonomic dysreflexia)

ความสามารถในการปรับตัวในกะโหลกศีรษะลดลง(Decreased intracranial adaptive capacity)

DOMAIN 10 หลักการของชีวิต (LIFE PRINCIPLES)

Class 1 คุณค่า (Values )

การเตรียมความพร้อมสำหรับความหวังที่เพิ่มขึ้น (Readiness for enhanced hope)

Class 2 ความเชื่อ (Beliefs )

การเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาด้านจิตวิญญาณให้ดีขึ้น (Readiness for enhanced spiritual well-being)

Class 3 คุณค่า / ความเชื่อ / การดำเนินการที่สอดคล้อง (Value/Belief/Action Congruence )

ความทุกข์จากประเด็นทางจิตวิญญาณ (Spiritual distress)

ความขัดแย้งในการตัดสินใจ (ระบุ) Decisional conflict (specify)

ความบกพร่องในการปฏิบัติ (ระบุ) (Noncompliance (specify)

การปฏิบัติตามหลักศาสนาบกพร่อง (impaired religion)

ความทุกข์จากประเด็นทางศีลธรรม (Moral distress)

DOMAIN 11 ความปลอดภัย/การป้องกัน (SAFETY/PROTECTION )

Class 1 การติดเชื้อ (Infection )

การติดเชื้อ (Infection)

การเตรียมความพร้อมสำหรับความต้องการใช้วัคซีนเพิ่มขึ้น (Readiness for enhanced immunization status)

Class 2 การบาดเจ็บทางร่างกาย (Physical Injury )

เยื่อบุในช่องปาก บกพร่อง(Impaired oral mucous membrane)

ได้รับบาดเจ็บ (injury)

ได้รับบาดเจ็บที่ตำแหน่งผ่าตัด (perioperative positioning injury)

หกล้ม (falls)

การบาดเจ็บ (trauma)

ความสมบูรณ์ของผิวหนังเกิดความบกพร่อง (Impaired skin integrity)

ขาดอากาศหายใจ (suffocation)

การสำลัก (aspiration)

ประสิทธิภาพการทำทางเดินหายใจโล่งลดลง (Ineffective airway clearance)

ความผิดปกติของประสาทส่วนปลาย (peripheral neurovascular dysfunction)

บาดเจ็บหลอดเลือด (vascular trauma)

Class 3 การใช้ความรุนแรง (Violence )

ทำร้ายตัวเอง (Self-mutilation)

ทำรุนแรงกับตนเอง (self-directed violence)

การฆ่าตัวตาย(suicide)

Class 4 อันตรายจากสิ่งแวดล้อม (Environmental Hazards )

ความเป็นพิษ (Poisoning)

การปนเปื้อน (Contamination)

Class 5 กระบวนการป้องกัน (Defensive Processes )

การตอบสนองต่ออาการแพ้น้ำยาง (Latex allergy response)

Class 6 การควบคุมอุณหภูมิ (Thermoregulation )

อุณหภูมิในร่างกายต่ำ (Hypothermia)

อุณหภูมิในร่างกายสูง (Hyperthermia)

DOMAIN 12 ความสุขสบาย (COMFORT )

Class 1 ความสุขสบายทางร่างกาย ( Physical Comfort )

ปวดเฉียบพลัน (Acute pain)

ปวดเรื้อรัง (Chronic pain)

คลื่นไส้ (Nausea)

Class 2 ความสุขสบายจากสิ่งแวดล้อม (Environmental Comfort )

การเตรียมความพร้อมเพื่อความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น (Readiness for enhanced comfort)

สิ่งอำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ (Impaired comfort)

Class 3 ความสุขสบายจากสังคม (Social Comfort )

การแยกตัวจากสังคม (Social isolation)

DOMAIN 13 การเจริญเติบโต / พัฒนาการ (GROWTH/DEVELOPMENT )

Class 1 การเจริญเติบโต (Growth )

การเจริญเติบโตไม่สมส่วน (disproportionate growth)

Class 2 พัฒนาการ (Development )

พัฒนาการช้า/ไม่เหมาะสมกับช่วงวัย (Delayed growth and development)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ภาณุ อดกลั้น (panu odklun)ความเห็น (0)