22/09/57 GotoKhow

22/09/57

สิ่งที่ได้ทำในวันนี้

-กิจกรรมยามเช้า

-เข้าแถว

-เวณบันได

-กรอกข้อมูลนักเรียน

-สอนชั้น ป.5

-พักเที่ยงกินข้าว

-กลับมาสอนนักเรียนชั้น ป.5

-กรอกข้อมูลนักเรียน

-นั่งทำ GotoKhow

-อบรมคอมครู

-เอาเอกสารข้อมูลนักเรียนไปคืน

-เซ็นชื่อกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนายเธียรดนัย ดำรงค์เมือง ... (ภาคเรียนที่ 1/2557)ความเห็น (0)