โครงการจัดการความรู้เพื่อชุมชนจัดการตนเองอย่างบูรณาการของ วจส.

         ในการประชุมบอร์ดของ วจส. เมื่อวันที่ 26 ก.ย.49   มีการเสนอแผนงานของ วจส. คือโครงการจัดการความรู้เพื่อชุมชนจัดการตนเองอย่างบูรณาการ   ระยะ 3 ปี  ตั้งแต่ตุลาคม 2549 - กันยายน 2552

ปรัชญา     สืบสานภูมิปัญญา  พัฒนาการจัดการความรู้สู่การจัดการทางสังคม

วิสัยทัศน์   สร้างกระบวนการจัดการความรู้ทางสังคมเพื่อสนับสนุนความเข้มแข็งของขบวนการภาคประชาชน   โดยมีอุดมการณ์สังคมทางเลือกบนฐานองค์ความรู้ท้องถิ่น

พันธกิจ     ยกระดับพื้นที่รูปธรรมสู่ชุมชนจัดการตนเองอย่างบูรณาการในทุกมิติกรอบคิด    ความรู้ท้องถิ่นเกิดจากการเรียนรู้ในวิถีชีวิตจริง   เกิดจากการถ่ายทอดประสบการณ์ภายในครอบครัว  ชุมชน  สังคมของคนรุ่นแล้วรุ่นเล่า   เป็นความรู้ที่มีชีวิต   เป็นความรู้ที่ใช้แก้ปัญหาสังคมมาโดยตลอด   ความรู้ท้องถิ่นเป็นความรู้ที่พึ่งพิงอาศัยอยู่กับธรรมชาติ   เคารพในกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ   เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์   มีการเกื้อกูลกัน   การแสวงหาความรู้ช่วยให้เกิดการพึ่งพิงตนเอง   ในขณะที่ความรู้กระแสหลักเป็นความรู้ที่ทำให้มนุษย์หลงในอำนาจของตนเอง   มุ่งเน้นการแข่งขันเสรีเกิดกระแสบริโภคอย่างรุนแรง   เพราะคนเราคิดว่าสามารถเอาชนะธรรมชาติได้   ไม่มีความจำเป็นต้องพึ่งพากัน   เกิดการคิด  การอยู่เป็นปัจเจกยื้อแย่งแข่งขันกันมากขึ้น
               วิทยาลัยการจัดการทางสังคม (วจส.) เชื่อว่าองค์กรชุมชนท้องถิ่นมีการจัดการความรู้ของตัวเองมาโดยตลอด   หากได้รื้อฟื้นความรู้ท้องถิ่นกลับมาใช้ในวิถีปฏิบัติและปรับประยุกต์กับความรู้สมัยใหม่   นำความรู้ท้องถิ่นมายกระดับงาน   สร้างงานใหม่จากฐานงานเดิม   จะเกิดพลังทางสังคมใหม่   เกิดการเปลี่ยนแปลงจากผู้ที่เคยพึ่งพาและพึ่งพิงบุคคลอื่น  กลายเป็นพึ่งตนเอง   สร้างสรรค์ชุมชนให้มีความเข้มแข็ง   เกิดการใช้ความรู้ในการจัดการชุมชนและสังคมให้เป็นธรรมและยั่งยืน

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสนับสนุนองค์ความรู้ในการจัดการทางสังคมให้เป็นทางออกของชุมชนและสังคมไทย
2. เพื่อเคลื่อนไหวความรู้  การจัดการทางสังคม  ให้ขยายผลไปสู่พื้นที่อื่น ๆ อย่างกว้างขวาง
3. เพื่อหนุนเสริมให้พื้นที่รูปธรรมของชุมชนที่มีอยู่อย่างมากมายแสดงศักยภาพที่จะเป็นทางเลือกทางออกของสังคมไทย
4. เพื่อสร้างเครื่องมือและหลักสูตรที่ช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่เหมาะกับพื้นที่รูปธรรมและบริบทต่าง ๆ อย่างหลากหลาย

วิจารณ์  พานิช
 2 พ.ย.49

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailand

คำสำคัญ (Tags)#การจัดการความรู้#km#วจส.#วิทยาลัยการจัดการทางสังคม

หมายเลขบันทึก: 57643, เขียน: 07 Nov 2006 @ 13:04 (), แก้ไข: 11 Feb 2012 @ 16:16 (), สัญญาอนุญาต: สงวนสิทธิ์ทุกประการ, อ่าน: คลิก


ความเห็น (0)