จากการที่ได้มาเรียนในวิชานี้ ทำให้เราสามารถมีความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรมที่ทันสมัย และได้ความรู้ต่างๆนานาที่มากมาย ไม่ว่าเป็นเรื่องของการทำ Mindmapper ว่ามีขั้นตอนการทำอย่างไร จากที่เป็นบ้างเล็กน้อย แต่เมื่อได้มาเรียนก็ทำให้มีความรู้เพิ่มมากขึ้น เช่น การทำ Link ต่างๆ การผูกมัด การเชื่อมโยง เป็นต้น และยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำ Blog จาก web gotoknow ที่ทำให้เราสามารถบันทึกข้อมูลต่างๆ ลงไปในนี้ได้ อีกทั้งยังช่วยให้เราได้มีการแลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนได้อีกมากมาย จากการที่เราเล่น Chat หรือส่งเมลล์ถึงกัน นอกจากเราจะได้เรียนรู้แล้ว เรายังสามารถนำความรู้ที่ได้นี้มาประยุกต์ในการเรียนการสอนให้แก่ลูกศิษย์ของตนเองได้อีก