เขตบริการสุขภาพเพื่อประชาชน : ประสิทธิภาพ คุณภาพ และความเท่าเทียมกันในพื้นที่

เขตบริการสุขภาพเพื่อประชาชน  : ประสิทธิภาพ คุณภาพ และความเท่าเทียมกันในพื้นที่

              การทำให้ประชาชนมีสุขภาพดีขึ้น ถือเป็นเป้าหมายหลักของระบบสุขภาพ ในขณะเดียวกันระบบสุขภาพก็ยังมีเป้าหมายอื่อๆอีก คือ ความเท่าเทียมในการได้รับบริการสุขภาพ ความเป็นธรรมในการแบกรับภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพของประชาชน ตามเศรษฐานะ รวมไปถึงความเป็นธรรมในการจัดสรร และการใช้ทรัพยากร ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการ และการมีคุณภาพที่ดีของบริการ ประเทศไทยเองภายหลังมีนโยบายหลักประกันสุขภาพทั่วหน้าก็พบว่าค่อนข้างประสบความสำเร็จเชิงนโยบายมหภาคในการสร้างความเป็นธรรมทั้งในด้านการคลังและระบบบริการสาธารณสุข อย่างไรก็ตาม ผลของนโยบายต่อการเข้าถึงบริการในแต่ละพื้นที่ หรือคุณภาพบริการที่ประชาชนได้รับ ยังคงเป็นสิ่งที่ต้องการการติดตามและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

             การจัดการแบบเขตพื้นที่บริการสุขภาพเพื่อประชน โดยพื้นที่ และประชาชนมีส่วนร่วมนั้น เป็นตัวอย่างหนึ่งของความพยายาม ที่จะทำให้เกิดกลไกการบริหารจัดการระบบสุขภาพ ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมายของระบบ เป็นที่ยอมรับว่าการบริหารจัดการในพื้นที่สามารถนำไปสู่การให้บริการที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพ รวมถึงตอบสนองความต้องการที่จำเป็นของประชาชนในพื้นที่ได้ดีกว่าส่วนกลางอันจะนำไปสู่การเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมกัน

             รูปแบบการจัดการเขตบริการสุขภาพปัจจุบันช่องทางการบริหารจัดการเขตสุขภาพมีปรากฎให้เห็นอยู่ 3 รูปแบบคือ (1) ผ่านกลไกที่เรียกว่าCommissioning ซึ่งเป็นการกระจายอำนาจให้พื้นที่สามารถจัดบริการสุขภาพให้ประชาชนได้เอง อาศัยกลไกตลาดของการซื้อบริการในระดับพื้นที่ โดยบริการที่ประชาชนได้รับต้องมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และสามารถกำกับดูแลได้ (2) ผ่านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ซึ่งท้องถิ่นจะทำเอง หรือทำสัญญาให้ อปท.อื่น หรือเอกชนจัดบริการให้ก็ได้  (3) ผ่านการจัดการแบบกองทุนประกันสุขภาพในพื้นที่ 

            กระจายอำนาจในการจัดการกับปัญหาสุขภาพในพื้นที่เป็นสำคัญ ทั้งในมิติของการซื้อบริการและการจัดบริการ รวมทั้งต้องพิจารณาถึงกลไกการอภิบาลระบบที่ต้องมีทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ รวมถึงท้องถิ่น และชุมชนให้เข้ามามีบทบาทในการกำหนดระบบบริการในพื้นที่ เพื่อให้บริการสุขภาพในพื้นที่บรรลุตามเป้าหมายของการมีสุขภาพที่ดีของประชาชน มีความเป็นธรรมในมิติต่างๆภายใต้การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน tongnak earkulความเห็น (0)