ความรู้ที่ได้รับในวันนี้  ดิฉันได้รับความรู้เกี่ยวกับการสมัคร  Chat  ในเว็บ  www.mthai.com และได้ความรู้เกี่ยวกับการเล่นChat  การได้เรียนรู้เกี่ยวกับ  การสนทนาแบบตัวต่อตัว  แบบกลุ่ม  แบบต่างคนต่างคุย การแลกเปลี่ยนadd  a  contact  กับเพื่อนๆในห้อง  ได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพื่อนๆการ  Send  a  photo or a  file  ให้กับคนอื่น  การได้คุยกับเพื่อนๆ ใน  msn  ความรู้ที่ได้ร้บสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรายวิชานวัตกรรมแห่งการเรียนรู้  และนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้คุยกับคนอื่นๆ  แลกเปลี่ยนทัศนคติ  ความคิด  ในโลกไอที สังคมยุคโลกภิวัฒน์ค่ะ