ความรู้ที่ได้ในวันนี้มีเป็นความรู้ที่หลากหลาย คือ การสมัครสมาชิกของ Multiply  และ  Gotoknow การสร้าง Blog  ต่างๆ ตลอดจนการได้เรียนรู้ความรู้ใหม่ๆอีกมากมายเกี่ยวกัยการใช้คอมพิวเตอร์  และการสืบค้นความรู้ทางอินเตอร์เน็ตที่ทำให้รวดเร็วยิ่งขึ้น  และการใช้เทคโนโลยีทางคอมพิวเตอร์อีกมากมายเพื่อนำความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอนต่อไปในอนาคต