​ชีวิตที่พอเพียง : ๒๒๓๕. INNE Model

          ผมเป็นคนมีบุญ ได้มีโอกาสสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับเรื่องราวดีๆ ในบ้านเมืองหลากหลายด้าน ได้เรียนรู้นวัตกรรมการทำงานที่หลากหลายมาก

          วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผมเข้าประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเพื่อการประเมินเทคโนโลยี และนโยบายด้านสุขภาพ (HITAP Fundation) และได้เรียนรู้ว่า HITAP ทำงานโดยใช้ INNE Model (ดูรูป) ซึ่งหมายถึง Individual, Node, Network และ Enabling Environment ทำให้มีพลังมาก ทั้งพลังของสมาชิกเป็นรายคน พลังของการรวมตัวกันเป็นกลุ่มหรือ Node พลังของการเชื่อมโยงกันเป็น Network และร่วมกันสร้างบรรยากาศ ที่เอื้อต่อการทำงาน วิจัยด้านประเมินเทคโนโลยี

          เมื่อมีโมเดลการทำงานที่ถูกต้อง ก็เท่ากับมีสัมมาทิฐิ เรื่องยากก็กลายเป็นเรื่องง่าย การทำงานของ HITAP จึงอยู่ในสภาพที่ “Make the impossible possible”

          ผมได้เรียนรู้ว่า รูปแบบการจัดการและวัฒนธรรมการทำงานในมหาวิทยาลัย ไม่ส่งเสริม NNE ส่งเสริมแค่ I คือการทำงานเฉพาะตัวบุคคล เพราะหลงยึด individualism ว่าจะทำให้ส่งเสริม creativity แต่จริงๆ แล้ว ทำให้ขาดพลังของ collectivity และขาดพลังของความแตกต่างหลากหลาย

                                                        รูป INNE

วิจารณ์ พานิช

๓๑ ก.ค. ๕๗

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน KMI Thailandความเห็น (0)