ชื่อเรื่อง ปัญหาทางการศึกษา

แหล่งที่มาของข่าวสาร/ตัวเชื่อมโยง http://www.school.net.th/library/create-web/10000/generality/10000-11078.html

ข้อความ

ถ้าครอบครัวฐานะไม่ดี พ่อแม่ไม่สามารถส่งเสียบุตรหลานที่มีอยู่หลายคนให้เล่าเรียนได้อย่างเต็มที่ เด็กๆที่มาจากครอบครัวที่ยากจนและพี่น้องมาก ย่อมขาดอุปกรณ์ทางการศึกษา เครื่องนุ่งห่ม ตลอดจนสี่งของเครื่องใช้ที่จำเป็น สำหรับในระดับประเทศนั้น รัฐต้องจัดสรรค์งบประมาณเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น หากงบประมาณไม่เพียงพอจะทำให้การศึกษาขาดคุณภาพ ขาดครู และเกิดปัญหามีผู้อ่านหนังสือไม่ออกและเขียนไม่ได้มากขึ้น

แหล่งอ้างอิง : บุญสม มาร์ติน.2533.สุขศึกษา.อักษรเจริญทัศน์:กรุงเทพ.129 หน้า

โดย : เด็กหญิง โสภิญา ทองแท่นแก้ว, ร.ร. กระแสสินธุ์วิทยา, วันที่ 15 กันยายน 2546

ชื่อผู้บันทึก  นางสาววรรณิสา  สุขจิตต์  วันที่  06/พฤศจิกายน/2549