จาก UKM-8 ครับ เป็นองค์ความรู้ที่สกัดจาก Tacit Knowledge ของพวกเราเอง จาก 2 กลุ่มใหญ่ A และ B ดังนี้ครับ

A. กลุ่ม 1-4 การพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรเรียนรู้

         1. ภาวะผู้นำ

         2. กำหนดทิศทาง เป้าหมายให้ชัดเจน

         3. เห็นคุณค่าเสริมกำลังใจ

         4. เปิดโอกาสให้บุคลากรมีส่วนร่วม

         5. มุ่งมั่นทุ่มเทสู่เป้าหมายเดียวกัน

         6. เครื่องมือสู่ความสำเร็จ (เช่น IT)

B. กลุ่ม 5-8 “การพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรเรียนรู้”

         1. Leadership & Shared vision

         2. Learning & Development

         3. Team building

         4. Change management

         5.Tools to success (เช่น IT)

         จะเห็นว่าคล้าย ๆ กันทั้งจากลุ่ม A และ B ผมอยากให้ลองเทียบกับ “Chaordic commons” ที่ท่านอาจารย์หมอวิจารณ์ (ศ.นพ.วิจารณ์ พานิช) บรรยายพิเศษให้เราฟังใน UKM-8 เช่นกัน ดังนี้ครับ

C. Chaordic commons “สู่องค์กรที่เรียนรู้และปรับตัว”

         1. Purpose

         2. Principles

         3. Participants

         4. Organizational concept

         5. Constitution

         6. Practices

         นอกจากนี้ ผมยังแอบไปพบข้อสรุปที่เป็นส่วนตัวของ ดร.ทวีศักดิ์ แตะกระโทก (รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มน.) ท่านสรุปไว้ชื่อ “ทฤษฎีผสม (PSOM)” ดังนี้ครับ

D. ทฤษฏีผสม (PSOM) “การพัฒนาทุนมนุษย์สู่องค์กรเรียนรู้”

         1. POSITIVE Thinking from Top to Bottom

         2. SHARED Vision, Trust, Reward, and Knowledge

         3. OPEN-MINDED, Open-process “Dare to try Learn from Experience”

         4. MAINTAIN Integrity & Relationship

         ผมขอตบท้ายด้วย The Fifth Discipline ของ Dr.Peter M. Senge มีดังนี้ครับ

E. The Fifth Discipline “สู่การเป็น LO”

         1. Mental Models

         2. Systems Thinking

         3. Personal Mastery

         4. Shared Vision

         5. Team Learning

         สุดท้ายจริง ๆ ถ้าใครอยากทราบว่าผมมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ ผมขออนุญาตแนะนำให้กลับไปอ่านบันทึกของผมที่ชื่อ “นเรศวรวิจัย-QA-KM : DNA ” ที่ผมบันทึกไว้นานแล้วครับ

         สำหรับท่านที่รอ Success Story Mapping กำลังเร่งทำกันอยู่ ผมขอใช้เวลาสักครู่นะครับ

         วิบูลย์ วัฒนาธร

.