JJ14V8_4 สะท้อนเพื่อพัฒนา นำพาสู่การประกันคุณภาพ

JJ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

สะท้อนเพื่อพัฒนา

 เช้าวันนี้ ได้รับมอบหมาย จากท่าน นายก สมาคม Thai Pod หรือ สมาคมพัฒนาอาจารย์ฯ ที่ รศ.นพ.อานุภาพ เลขะกุล MD_CU 29 แพทย์ Chula รุ่น ๒๙ และ ท่าน รองกัลณกา สาธิต ธาดา แห่ง มฟล น้องใหม่ Chula 13 สหาย ของ JJ ให้บรรยาย เรื่อง การประกันคุณภาพ การจัดการเรียนการสอน


การสร้างบทเรียน ยุค IT ที่ คนไทยใช้เนท วันละ ๗ ชั่วโมง เพื่อ Check in หรือ ใส่ใจคนห่างไกล มากกว่า คนใกล้ตัว


ถอดบทเรียน สดสด นำมาเล่าให้ หลักสูตร พัฒนาอาจารย์มืออาชีพ รุ่นที่ ๑๔ ที่จัด ณ โรงแรมสมิหลา จังหวัดสงขลา


Reflection ด้วย เครื่องมือเสริมกิจกรรม การจัดการความรู้ BAR = Before Action Review ด้วยการสอบถาม ความรู้ ทักษะ และ ประสบการณ์ ของผู้เข้าร่วมเรียนรู้ จะทำให้ การเรียนการสอน ที่ ครูเพื่อศิษย์ หรือ วิทยากร ได้ ปรุงแต่ง เพื่อ "ให้สอดคล้อง กับความต้องการ ของผู้เข้าร่วมเรียนรู้" เรียกว่า ทำตาม พรบ การศึกษาแห่งชาติ ปี ๒๕๔๔ ที่ เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยคำนึงถึง ความแตกต่างระหว่างบุคคล


หลังจากปรับ สาระเนื้อหา วิธีการ กระบวนการ ตามความพอเหมาะ พอควร เมื่อจัดการเรียนรู้เสร็จสิ้น กิจกรรม ททท = ทำทันที คือ ให้ ผู้เข้าร่วมเรียนรู้ สะท้อน ที่เรียกว่า AAR= After Action Review หรือ ALR = After Learning Review เพื่อให้ได้ทบทวน เป้าหมาย และ ความรู้ ทักษะ ประสบการณ์ ที่ได้เพิ่มพูนขึ้น


ที่สำคัญกว่านั้น คือ การให้ ประเมิน ผู้สอน เพื่อ นำข้อเสนอแนะ ไป ปรับ/ปรุง ให้การเรียนการสอน ในคราวต่อไปได้ดีขึ้น


การสะท้อน จากผู้เข้าร่วมเรียนรู้ สดสด จะทำให้เราได้ "ประกันคุณภาพ การจัดการเรียนรู้ ได้ ตรงประเด็น ทันที ครับ"


การประกันคุณภาพการศึกษา เป็นคำที่ ฟังแล้วต้องแปลความ หัวใจสำคัญ คือ การที่จะรักษา คุณภาพ และ มาตรฐาน ด้านการศึกษา ยกระดับให้ดีขึ้น ครับ

JJ14 ฅ ฅนเดิม (070814)

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน จากใจของJJ ฮาเฮ ร่วมสร้างสรรค์ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ได้เรียนรู้การพัฒนาอาจารย์ไปกับท่านอาจารย์หมอ JJ ด้วยเลย

ขอบคุณมากๆครับ

เขียนเมื่อ 

เรียนท่านอาจารย์ ดร.ขจิต ขอบพระคุณครับ การพัฒนาอาจารย์ จะทำให้เกิด ครูเพื่อศิษย์ ที่พึงประสงค์ครับ