วันที่ 2 ของการเปิดเทอม

วันที่ 15 พฤษภาคม 2557

ตอนเช้า

  • -ควบคุมเด็กนักเรียนเข้าแถวเคารพธงชาติ ในตอนเช้า
  • -ครูฝ่ายวิชาการ เรียกประชุม เรื่องตางรางสอนของแต่คน และสอนในแค่ละชั้น
  • -ครูให้นักศึกษาแต่ละคนช่วยคุมเด็กนักเรียนในห้องและสร้างความคุ้นเคยให้กับเด็ก

ตอนบ่าย

  • -ควบคุมชั้นให้กับครูผู้สอนเพราะทางโรงเรียนได้มีการประชุมของคณะครูในโรงเรียน
  • -ควบคุมนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
  • -ครูเรียกประชุมอีกครั้ง ในการประชุมนั่นครูได้แจ้งให้นักศึกษาทราบถึงเรื่อง การเข้าค่ายองค์รวมของนักเรียน สาธิตของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในระหว่างวันที่ 16-21 พฤษภาคม 2557 ที่โรงเรียนหนองตอง โดยทางโรงเรียนได้ของความร่วมมือให้นักศึกษาแต่ละควบคุมดูแลเด็กนักเรียนอีกด้วย

ตอนเลิกเรียน

  • -ควบคุมนักเรียน เข้าแถวก่อนกลับบ้าน

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน บันทึกการฝึกสอนของนางสาวหฤทัย จินดาหลวง ... (ภาคเรียนที่1/2557)ความเห็น (0)