140729 ศัพท์ Accept (2/2)

Nathavuth
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
ACCEPT

Accept = กริยา สกรรม - พิจารณาบางสิ่งหรือบางคนว่าเป็นที่พึงพอใจ

-The manuscript was accepted for publication last week.

-She was accepted as a full member of the society.

Accept = กริยา สกรรม - ยอมรับว่าบางสิ่งนั้นถูกต้อง

หมายถึง – เห็นด้วยว่า ข้อแนะนำ หรือความคิด นั้นถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เมื่อก่อนหน้านั้น คุณไม่คิดว่าเป็นเช่นนั้น

-People are beginning to accept the idea that higher taxes may be necessary.

Accept that

-The judge accepted that Carter did not mean to harm anyone.

Acceptance = คำนาม นับไม่ได้

-These theories have not found much acceptance among professional psychiatrists they do not accept that the theories are true.

Accept advice = กริยา = ยอมรับคำแนะนำ

-Take =

-Welcome =

Accept = กริยา สกรรม - ยอมรับว่าบางสิ่งนั้นถูกต้องหลังจากปฏิเสธหรือต่อต้านในครั้งแรก

หมายถึง – ยอมรับข้อแนะนำ ข้อเสนอ หรือข้อเรียกร้อง หลังจากที่ปฏิเสธมาระยะเวลาหนึ่ง

finally accept something

-After a three weeks strike, the company has finally accepted the worker’s pay demands.

-The owners finally accepted our offer of 50,000 Baht.

(finally) have to accept something

-The President finally had to accept that there was little support for his health care initiatives.

Accept = กริยา สกรรม - ยอมรับสถานการณ์ที่คุณไม่ชอบ แต่ไม่สามารถเปลี่ยนได้

-Divorce is hard on children, but they have to accept it.

learn/come to accept = ยอมรับในท้ายที่สุด

-In the US, people have come to accept that they will probably have several different jobs over the course of their career.

accept the fact (that)

-It was difficult for Paul to accept the fact that he was going bald.

accept that

-Steptoe finally accepted that his son didn’t want to continue working in the family business.

Accept = กริยา สกรรม ยอมรับคำตัดสิน หรือผลการพิจารณา

หมายถึง - ยอมรับว่าบางสิ่ง มีอำนวจตามกฎหมายหรือของทางการ

-The president refused to accept the authority of the state court when it tried to keep black students out of the University of Alabama.

-The idea of a common defense force has been accepted by some EU governments.

คำ-วลี ที่มีความหมายคล้ายข้างบน

-Acknowledge

-Recognize

-Admit

-Allow

-Approve

-Agree to

-Consent to

-Take on

-Adopt

-Bow to

-Honor

-Comply with

-Go along with

-Give in

-Back down.

ใช้เป็นทางการ =

-Abide by

-Accede to

-Acquiesce in

-Concur with.

Acceptance = คำนาม นับไม่ได้

widespread acceptance

general acceptance

-Authorities hope that the new regulations on smoking in public places will meet widespread acceptance.

Accept = กริยา สกรรม - ยอมรับบางสิ่งเพื่อชำระหนี้

take/accept = อกรรม กริยา

-Will you take a check?

-The hotel accepts all major credit cards.

-I’m afraid we only accept cash.

Accept responsibility/blame = กริยา = ยอมรับความรับผิดชอบ/คำตำหนิ

-Take on =

-Undertake =

-Bear =

-Be responsible for =

-Admit =

-Acknowledge =

-Face up to =

Accept an explanation= กริยา = ยอมรับคำชี้แจง

-Believe (in) =

-Trust =

-Credit =

-Take =

-Be certain of

ในภาษาพูด

-Buy =

-Swallow =

-Fall for =

-Wear =

Accept into the family = กริยา = ยอมรับให้เข้าร่วมครอบครัว

-Welcome =

-Receive =

-Receive warmly =

-Embrace =

-Integrate =

Accept ill-treatment = = ยอมรับความทารุณ หรือการดูแลที่ไม่ดี

-Tolerate =

-Stand =

-Bear =

-Abide =

-Face up to =

-Take =

-Endure =

-Suffer =

-Put up with =

-Yield to =

-Resign yourself to =

-Be resigned to =

-Come to terms with =

-Let go of =

ในภาษาพูด

-Stomach =

-Swallow =

-Make the best of =

คำพ้องที่มีความหมายคล้ายกับ Accept

Admit= ยอมให้เข้า

Assume = รับมาเลี้ยงดู รับเข้ามา

Bear = ยอมทน

Believe = ทำให้มั่้นใจว่าบางสิ่งเป็นความจริง หรือว่าบางคนกำลังพูดความจริง

-I believed her when she said that she loved me.

-Don’t believe anything he tells you.

Consent= เห็นด้วย – ปฏิบัติตาม - ตกลง

Give sb the benefit of the doubt = เชื่อในสิ่งที่บางคนบอก ถึงแม้คุณคิดว่ามันอาจไม่เป็นความจริง

-Unless you have proof, you should give him the benefit of the doubt.

Live with= ยอมรับและปรับตัวเข้าหา เมื่อเห็นเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตตนที่ไม่อาจหลีกหนีได้

Swallow= (สกรรมกริยา) เชื่อเพราะความหูเบา

Take on= รับขึ้นเรือ – ตกลงรับทำ – รับเข้าเป็นลูกจ้าง - รับคำท้า

Take over= รับจากการโอน - เข้าทำการควบคุม

Take sb’s word for it = เป็นภาษาพูด หมายถึง เชื่อว่าสิ่งที่บางคนพูดนั้นเป็นความจริง ถึงแม้จะไม่มีข้อพิสูจน์หรือประสบการณ์ในเรื่องนั้น

-I don’t know anything about him, so I’ll just have to take his word for it.

You don’t have to take my word for it – go and see for yourself.

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน Verbความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

Salute!

Quite thorough exposition of 'accept' - many points I hadn't learned at all -- thanks!