การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

            การจัดการความรู้ (Knowledge management : KM) คือ การรวบรวม สร้าง จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจาก ข้อมูล ไปสู่ สารสนเทศ เพื่อให้เกิด ความรู้ และ ปัญญา ในที่สุด

             การรวบรวมเทคโนโลยีกับสารสนเทศเข้าด้วยกัน เทคโนโลยีสารสนเทศ หมายถึง ระบบงานและกระบวนการต่างๆ ในการนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรคมนาคมรวมทั้งซอฟต์แวร์ต่างๆ มาใช้ในการจัดเก็บข้อมูล รวบรวมข้อมูล ประมวลผลและนาเสนอในรูปแบบที่สามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศความเห็น (0)