การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การดำเนินงานตรวจติดตามคุณภาพน้ำทะเลบริเวณแหล่งท่องเที่ยว

         สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 มีภารกิจในการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ และได้ดำเนินการโครงการ กิจกรรม ต่างๆ ทางด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่อง การตรวจติดตามคุณภาพน้ำทะเลบริเวณชายหาดท่องเที่ยวเป็นภารกิจหนึ่งที่สำคัญ เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของประเทศ รวมทั้งสนับสนุนการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ

   

          การดำเนินงานตรวจติดตามคุณภาพน้ำทะเลบริเวณแหล่งท่องเที่ยว ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง 

          ระยะเริ่มแรก ดำเนินการโดยสำนักงานสิ่งแวดล้อภาคที่ 14 เพื่อเป็นการเฝ้าระวังสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในพื้นที่ท่องเที่ยว

   

          ระยะต่อมา ได้ดำเนินการบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เช่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาล ในพื้นที่ท่องเที่ยว และองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการดำเนินงานติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล เป็นการสร้างเครือข่ายในพื้นที่ท่องเที่ยว โดยการให้องค์ความรู้ที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมทั้งสนับสนุนเครื่องมือ อุปกรณ์ สารเคมีที่ต้องใช้ในการดำเนินงาน

   

          ปัจจุบัน หน่วยงานในพื้นที่ เช่น สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี และเทศบาลนครเกาะสมุย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการตรวจติดตามคุณภาพน้ำทะเลในพื้นที่ท่องเที่ยว  จึงจัดทำโครงการของหน่วยงานเอง เพื่อดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี ในพื้นที่เกาะเต่า เกาะพะงัน เกาะสมุย และหมู่เกาะอ่างทอง ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เป็นที่นิยมของนักท่องเที่ยว โดยมีสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 เป็นหน่วยงานที่สนับสนุนในส่วนของอุปกรณ์ และการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ และสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ได้จัดทำคู่มือตรวจติดตามคุณภาพน้ำทะเลขึ้น เพื่อเป็นแนวทางให้กับผู้ปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกันและมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ เพื่อให้ข้อมูลที่ได้มีความถูกต้อง สามารถนำไปใช้แก้ไขปัญหา และวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมของแหล่งท่องเที่ยวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

          เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2557 ส่วนวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 14 ร่วมกับส่วนสิ่งแวดล้อม สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงาน ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน เรื่อง การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเลขึ้น ณ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานี 

    

          โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ

          1. รับฟังความคิดเห็นเพื่อนำมาปรับปรุงคู่มือติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทะเล เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของเครือข่ายตรวจติดตามคุณภาพน้ำทะเลในพื้นที่แหล่งท่องเที่ยว

          2. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การปฏิบัติงานตรวจติดตามคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานี รวมทั้งปัญหาอุปสรรคต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานตรวจติดตามคุณภาพน้ำทะเลให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บันทึกนี้เขียนที่ GotoKnow โดย  ใน ห้องlabสิ่งแวดล้อม

คำสำคัญ (Tags)#แหล่งท่องเที่ยว#การดำเนินงานตรวจติดตามคุณภาพน้ำทะเล

หมายเลขบันทึก: 573085, เขียน: 23 Jul 2014 @ 14:56 (), สัญญาอนุญาต: ครีเอทีฟคอมมอนส์แบบ แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-ไม่ดัดแปลง, ดอกไม้: 2, ความเห็น: 1, อ่าน: คลิก


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณครับคุณแม่แก้ว ดีใจครับที่สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุราษฎร์ธานีใส่ใจในคุณภาพน้ำทะเลพื้นที่ท่องเที่ยว และหวังว่าพื้นที่ท่องเที่ยวอื่นๆก็ทำเช่นนี้ด้วยนะครับ